ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of economic growth on insurance growth: evidence from a panel of 11 OECD countries
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης στην ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου: στοιχεία απο ένα πάνελ δεδομένων 11 χωρών του ΟΟΣΑ
Δημιουργός :Κιμπουρόπουλος, Παναγιώτης
Kimpouropoulos, Panagiotis
Συντελεστής :Poufinas, Thomas (Επιβλέπων καθηγητής)
Vassalos, Paris (Εξεταστής)
Emmanouil, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10860
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του ευρύτερου ασφαλιστικού τομέα (ασφάλεια ζωής και λοιπές ασφαλίσεις) και της οικονομικής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας παλινδρόμηση πάνελ δεδομένων - τόσο σταθερών όσο και τυχαίων επιδράσεων σε ένα πάνελ 11 χωρών του ΟΟΣΑ, συγκεκριμένα της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Μεξικού, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 1990-2019. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η οικονομική ανάπτυξη (που εκφράζεται από το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) έχει σημαντική θετική επίδραση στην ασφαλιστική ανάπτυξη σε όλα σχεδόν τα μοντέλα παλινδρόμησης που αναπτύχθηκαν. Η χρηματοπιστωτική ανάπτυξη (που εκφράζεται από το "Broad Money" προς το ΑΕΠ) και οι κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες (εγγραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενισχύουν επίσης σημαντικά την ασφαλιστική ανάπτυξη. Αντίθετα, ο πληθωρισμός παρουσιάζει αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην ασφαλιστική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επικρατούσα ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που εστιάζεται στην υπόθεση γνωστή ως "demand-following". Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία διαφοροποιείται από προγενέστερες λόγω της ενσωμάτωσης ορισμένων μεταβλητών οι οποίες είτε δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς είτε έχουν χρησιμοποιηθεί σπάνια σε προηγούμενες έρευνες. Με αυτό τον τρόπο, η παρούσα εργασία διευρύνει περαιτέρω το ερευνητικό αντικείμενο.
In this research thesis the relationship between insurance growth of the broader sector (life and non-life) and economic growth is examined, employing panel data regression - both fixed and random effects on a panel of 11 OECD countries, namely Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Mexico, Norway, Spain, Switzerland, and the United Kingdom for the period 1990-2019. The results reveal that economic growth (proxied by Real Gross Domestic Product) has a significant positive effect on insurancegrowth in nearly all regression models. Financial development (proxied by Broad Money to GDP) and socio-cultural factors (secondary school enrollment) also significantly enhance insurance growth. Conversely, inflation exhibits a negative and significant effect on insurance growth. The results corroborate prevailing academic literature that emphasizes the "demand-following" hypothesis. Notably, this study differentiates itself by incorporating specific variables, that have been either under explored or infrequently utilized in prior research, providing further insights in this particular research field.
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Αναπτυξιακός σύνδεσμος
Χρηματοπιστωτική ανάπτυξη
Insurance growth
Economic growth
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Growth nexus
Financial development
Διαθέσιμο από :2023-11-29 14:38:17
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-29 14:38:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kimpouropoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf