ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νευρομάρκετινγκ: θεωρητική προσέγγιση, πρακτικές εφαρμογές και συμμετοχή καταναλωτών σε έρευνες νευρομάρκετινγκ εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :Neuromarketing: theoretical approach, practical applications and consumer participation in corporate neuromarketing research
Δημιουργός :Μπέλλου, Έλλη
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σκαρμέας, Διονύσιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10861
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η εύρεση και παράθεση πληροφοριών και λεπτομερειών αναφορικά με το θέμα του νευρομάρκετινγκ τόσο από θεωρητικής προσέγγισης όσο και σε θέματα πρακτικών εφαρμογών. Επίσης είναι χρήσιμο να γίνουν κατανοητά τα οφέλη της χρήσης του νευρομάρκετινγκ και των τεχνικών του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες παγκοσμίως στα πλαίσια του μάρκετινγκ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρατίθενται στη συνέχεια επτά κεφάλαια. Η μεθοδολογία της εργασίας βασίζεται κατά κύριο λόγο σε βιβλιογραφική έρευνα αλλά και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια του νευρομάρκετινγκ και το δεύτερο στην εξέλιξή του μέχρι τη σημερινή χρονική περίοδο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο νευρομάρκετινγκ, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η συσχέτισή του με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ έπειτα, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται εφαρμογές και case studies γνωστών εταιρειών που χρησιμοποίησαν κάποιες από τις τεχνικές αυτές. Στο έκτο κεφάλαιο θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη να γίνει λόγος στα ηθικά και πρακτικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του νευρομάρκετινγκ. Σε κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται αναλυτικά πληροφορίες και αντίστοιχα παραδείγματα ώστε να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητό το αντικείμενο ειδικά σε όσους δεν γνωρίζουν καθόλου την έννοια αυτή του νευρομάρκετινγκ ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενων των συνεντεύξεων που λήφθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυσή τους. Τέλος, παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της διπλωματικής αυτής εργασίας.
The purpose of this specific study is initially to find and share information and details regarding the subject of neuromarketing both from a theoretical approach and in terms of practical applications. Also, it is useful to understand the benefits from neuromarketing’s use and its techniques so that it can be used by companies worldwide in the context of marketing. To achieve this goal, seven chapters are listed below. The methodology of this study is primarily based on literature research but also on conducting interviews. More detailed, the first chapter refers to the concept of neuromarketing and the second to its evolution till the present period. In the third chapter, the methods and techniques that are used in neuromarketing are listed, in the fourth chapter, its correlation with consumer behavior is made, while, in the fifth chapter, applications and case studies of well-known companies that use some of these techniques are mentioned. In the sixth chapter it was considered imperative to address the ethical and practical issues that can arise from the use of neuromarketing. In each of these chapters, detailed information and corresponding examples are mentioned to make the subject as understandable as possible, especially for those who haven’t heard about the concept of neuromarketing at all, in order to get a better picture. In the seventh chapter, the content of the interviews conducted in the context of this study are briefly mentioned, as well as the conclusions derived from their analysis. Finally, the general conclusions resulting from the completion of this study are listed.
Λέξη κλειδί :Νευρομάρκετινγκ
Νευροεπιστήμη
Μάρκετινγκ
Τεχνικές νευρομάρκετινγκ
Συμπεριφορά καταναλωτών
Neuromarketing
Neuroscience
Marketing
Neuromarketing techniques
Consumer behavior
Διαθέσιμο από :2023-11-30 15:54:45
Ημερομηνία έκδοσης :08-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-30 15:54:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpellou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf