ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας σε κίνδυνο: μια πρακτική εφαρμογή στο δείκτη S&P 500
Εναλλακτικός τίτλος :Estimation methods of Value at Risk (VaR): an empirical study on S&P 500
Δημιουργός :Πέττας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μπαλτάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Παπαγιάννης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10862
Περίληψη :Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση και μελέτη τεσσάρων μεθόδων υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk, VaR). Αρχικά, δίνεται μια σύντομη περιγραφή της έννοια του χρηματοοικονομικού κινδύνου και στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο. Στο πρακτικό μέρος, η εργασία επικεντρώνεται στην οικονομετρική ανάλυση του δείκτη S&P 500 και έπειτα υπολογίζεται η Αξία σε Κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο:(α) της Ιστορικής Προσομοίωσης, (β) της Normal VaR (υπόθεση κανονικής κατανομής για τις αποδόσεις), (γ) της t-VaR (υπόθεση student κατανομής για τις αποδόσεις),και (δ) της EWMA-VaR (μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων με το υπόδειγμα EWMA). Στη συνέχεια τα μοντέλα υποβάλλονται σε backtesting ώστε να κριθεί η καταλληλότητα και η αξιοπιστία πρόβλεψης της Αξίας σε Κίνδυνο.
The present work focuses on the presentation and study of four methods for calculating Value at Risk (VaR). Initially, a brief description of the concept of financial risk is given, followed by the theoretical framework of the techniques that will be used to calculate VaR. In the practical part, the study focuses on the econometric analysis of the S&P 500 index, and then VaR is calculated using the following methods: (a) Historical Simulation, (b) Normal VaR (assuming a normal distribution for returns), (c) t-VaR (assuming a Student's t-distribution for returns), and (d) EWMA-VaR (modeling the volatility of returns using the EWMA approach). Subsequently, these models are subjected to backtesting to assess the adequacy and reliability of VaR prediction.
Λέξη κλειδί :Αξία σε κίνδυνο
Ανάστροφος έλεγχος
Διαχείριση κινδύνου
Κίνδυνος αγοράς
Value at Risk (VaR)
Backtesting
Risk management
Market risk
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :01-12-2023
Ημερομηνία αποδοχής :01-12-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pettas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf