ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση του e-servicescape στις σελίδες των online κρατήσεων: ο ρυθμιστικός ρόλος του βαθμού εξοικείωσης
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of the e-servicescape on online booking websites: the regulatory role of the degree of familiarity
Δημιουργός :Φλεμοτόμου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Καμινάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10863
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση του e-servicescape στις σελίδες ηλεκτρονικών κρατήσεων καταλυμάτων και διερευνά πώς ο βαθμός εξοικείωσης των χρηστών με τα ψηφιακά περιβάλλοντα μετριάζει αυτή τη σχέση. Το e-servicescape, που περιλαμβάνει οπτικά, λειτουργικά και διαδραστικά στοιχεία των διαδικτυακών πλατφορμών, έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές πλατφόρμες. Εστιάζοντας στις σελίδες ηλεκτρονικών κρατήσεων σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα αποσκοπεί στην αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα στοιχεία του e- servicescape επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών.Επιπλέον, η μελέτη αναγνωρίζει τη σημασία της εξοικείωσης των χρηστών με το ψηφιακό περιβάλλον και τη δυνατότητά της να ρυθμίζει τα αποτελέσματα του e- servicescape. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, διεξήχθη μια εμπειρική έρευνα που χρησιμοποίησε ένα δομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη, συμμετείχαν σε μια διερεύνηση της εξοικείωσής τους με συγκεκριμένες ιστοσελίδες συμπεριλαμβανομένων την Booking, Hotels.com ,Expedia, Bluepillow.com, Ebookers. Η αρχική φάση της μελέτης εστίασε στην επισκόπηση της παρούσας και σχετικής με το αντικείμενο μελέτης βιβλιογραφία και συγκεκριμένα στα παρακάτω ζητήματα: το e-servicescape, την εμπιστοσύνη στην ιστοσελίδα, την αντιλαμβανόμενη αξία, τη θετική επίδραση, την πρόθεση για ηλεκτρονική κράτηση και τη συνολική εμπειρία της ηλεκτρονικής κράτησης. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν συλλογικά στην κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών κρατήσεων καταλυμάτων. Αξιολογώντας την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις εν λόγω ιστοσελίδες και τις αντιλήψεις τους για τις προαναφερθείσες δομές, η έρευνα επιδίωξε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το e-servicescape και οι συναφείς παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών κρατήσεων. Τα ευρήματα συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων του e-servicescape και της συμπεριφοράς των χρηστών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών κρατήσεων καταλυμάτων.
This study examines the impact of the e-servicescape on electronic accommodation booking pages and explores how users' familiarity with digital environments moderates this relationship. The e-servicescape encompasses visual, functional, and interactive elements of online platforms, gaining importance as businesses shift towards digital spaces. Specifically focusing on electronic accommodation booking pages, the research aims to uncover how the various aspects of the e-servicescape influence user behavior. Moreover, the study acknowledges the significance of users' familiarity with the digital environment and its potential to regulate the outcomes of the e-servicescape.To achieve these objectives, an empirical investigation was conducted, employing a structured electronic questionnaire. Participants in this study engaged in an exploration of their familiarity with specific websites, including Booking, Hotels.com, Expedia, Bluepillow.com, and Ebookers. The initial phase of the research was designed to assess various foundational research constructs: the e-servicescape, trust in the website, perceived value, positive impact, intention to make electronic reservations, and the overall experience of electronic booking. These constructs collectively contribute to comprehending user behavior within the context of electronic accommodation bookings.By evaluating participants' familiarity with these websites and their perceptions of the mentioned constructs, the research sought to provide a holistic view of how the e- servicescape, and associated factors impact electronic booking behavior. The findings contribute to a deeper understanding of the interplay between e-servicescape elements and user behavior in the realm of electronic accommodation bookings.
Λέξη κλειδί :Βαθμός εξοικείωσης
Ιστοσελίδες ηλεκτρονικών κρατήσεων
E-servicescape
Degree of familiarity
Online booking websites
Διαθέσιμο από :2023-11-08 19:07:05
Ημερομηνία έκδοσης :28-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-08 19:07:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Flemotomou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf