ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση συγχωνεύσεων και εξαγορών στη βιομηχανία φαρμάκων, βιοτεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης
Εναλλακτικός τίτλος :Merger and acquisition analysis of the pharmaceutical, biotechnology and healthcare industries
Δημιουργός :Βάλβη, Φωτεινή
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σπύρου, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10865
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των εξαγορών και συγχωνεύσεων στη βιομηχανία φαρμάκων, βιοτεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α. στους δείκτες κυκλοφοριακής ρευστότητας, άμεσης ρευστότητας, δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, καθαρού περιθωρίου κέρδους, αποδοτικότητας ενεργητικού, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, επανεπένδυσης κερδών και αποδοτικότητας επενδυμένου κεφαλαίου της εξαγοράζουσας εταιρείας τρία έτη μετά από την εξαγορά ή συγχώνευση για τη χρονική περίοδο 2014-2018. Η έρευνα έκανε χρήση ποσοτικών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα αντλήθηκαν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 261 εταιρειών. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τον κλασικό υποθέσεων δειγματικό t- test κατά ζεύγη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επέδρασαν στατιστικά σημαντικά στους δείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας των εξαγοραζουσών εταιρειών τρία έτη μετά τη συμφωνία. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στους υπόλοιπους δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης, κερδοφορίας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
The purpose of this thesis is to study the impact of M&A in the U.S. pharmaceutical, biotechnology and healthcare industry on quick ratio, current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, return on assets, return on equity, reinvestment rate and return on invested capital of the acquiring company three years after the merger or acquisition for period 2014-2018. The survey used quantitative data. Secondary data were drawn from the financial statements of 261 companies. The analysis of the data was tested with the sample paired t-test. The results showed that M&A had a statistically significant impact on the quick and current ratios of the acquiring companies three years after the deal. There was no statistically significant difference in the other measures of financial leverage, profitability and operational effectiveness.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Φαρμακευτικός κλάδος
Ρευστότητα
Κερδοφορία
Mergers
Acquisitions
Pharmaceutical industry
Liquidity
Profitability
Ημερομηνία έκδοσης :15-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :01-12-2023
Ημερομηνία αποδοχής :01-12-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Valvi_2023.pdf

Τύπος: application/pdf