ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φορολογική συμμόρφωση: εμπειρική μελέτη στο ελληνικό φορολογικό σύστημα
Εναλλακτικός τίτλος :Factors affecting tax compliance: an empirical research in the greek tax system
Δημιουργός :Γιαννακόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Χαλέβας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10867
Περίληψη :Βασικό κομμάτι των εσόδων ενός κράτους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του είναι οι φόροι. Οι φόροι είναι μια υποχρεωτική παροχή των πολιτών προς το κράτος, το οποίο με τη σειρά του αξιοποιεί τα έσοδα αυτά με σκοπό να παρέχει στην κοινωνία και τους πολίτες κοινωνική πρόνοια, οικονομική ανάπτυξη, τεχνολογική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και γενικά να φροντίζει για την κοινωνική ευημερία των πολιτών. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενός κράτους δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους που είναι φορολογικοί κάτοικοι, σε ετήσια βάση από όποια πηγή και αν προέρχονται. Η φορολογική αρχή καλείται να πείσει και να συμμορφώσει τους φορολογούμενους και τους επαγγελματίες να προβούν σε ορθές δηλώσεις, να αξιολογήσει την ορθότητα των δηλώσεων τους, και τέλος να εισπράξει το αναλογούν ποσό. Η φορολογική συμμόρφωση έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία γιατί από εκείνη εξαρτάται το εάν ένα κράτος μπορεί και είναι σε θέση να εισπράξει τους φόρους ως την κύρια πηγή εσόδων του ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του. Είναι επομένως αναγκαίο η φορολογική αρχή κάθε κράτους να επιχειρήσει την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, να εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους και να δημιουργήσει στους φορολογούμενους μια αίσθηση δικαιοσύνης ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος.Η παρούσα έρευνα μελετά τις απαντήσεις 157 ερωτώμενων σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φορολογική συμμόρφωση των φορολογούμενων στο Ελληνικό φορολογικό σύστημα. Μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φορολογική συμμόρφωση εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, την ανταποδοτικότητα, την ύπαρξη φορολογικού ελέγχου και τη φορολογική κουλτούρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μια ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ανταποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος και τη φορολογική συμμόρφωση ενώ αντίστοιχη θετική συσχέτιση διαπιστώνεται ανάμεσα στην ύπαρξη φορολογικού ελέγχου και την ανταποδοτικότητα, επηρεάζοντας έμμεσα και τη φορολογική συμμόρφωση. Η θεωρητική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη φορολογική συμμόρφωση συγκρίνεται με αυτούς της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Επιπλέον μελετώνται οι έννοιες της φορολογικής συμμόρφωσης και του φόρου, αναλύοντας την έννοια και τα είδη. Εκτενής αναφορά γίνεται στη δομή του ελληνικού φορολογικού συστήματος, την ύπαρξη της φοροδιαφυγής και την επίδραση της σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Αναλύονται τέλος οι διαφορές ανάμεσα στον προοδευτικό τρόπο φορολόγησης και στον αναλογικό δίνοντας διαφορετικές ερμηνείες.
A key part of a state's revenue is, according to its budget, taxes. Taxes are an obligatory citizens’ provision to the state, which in turn utilizes these revenues in order to provide society and citizens with welfare, economic and technological development, environmental protection and in general to take care of citizens’ social welfare. Citizens and businesses of a state declare their incomes to the respective tax authority of the state where they are tax residents, on an annual basis, including all the sources their income comes from. The tax authority is asked to convince and comply the taxpayers and the tax professionals to submit accurate tax returns, to evaluate the accuracy of the tax returns and finally to collect the corresponding amount. Tax compliance is of great value and importance because it depends on whether a state is able to collect taxes as its main source of revenue in order to be able to service its obligations. It is, therefore, necessary for the tax authority of each state to attempt to simplify the tax system, to intensify tax audits and to create a sense of justice among taxpayers in order to maximize the benefit. This thesis researches the answers of 157 respondents regarding the factors that influence the tax compliance of taxpayers into the Greek tax system. Factors affecting tax compliance are being researched focusing on the complexity of the tax system, the reciprocity and the existence of the tax audit and tax culture. The results of the research demonstrate a strong positive correlation between the responsivity of the tax system and the tax compliance, while a corresponding positive correlation is also found between the existence of tax control and responsivity, indirectly influencing tax compliance. The theoretical study of the factors influencing tax compliance is compared with those that occurred from the primary research. In addition, the concepts of tax and tax compliance are researched, analysing the notion and the existing kinds. Extensive reference is also made to the structure of the Greek tax system, the existence of tax evasion and its effects on various sectors of the economy. Finally, the differences between the progressive and proportional taxation methods are analysed, providing different interpretation.
Λέξη κλειδί :Φορολογική συμμόρφωση
Πολυπλοκότητα φορολογικού συστήματος
Ανταποδοτικότητα φορολογικού συστήματος
Φορολογικός έλεγχος
Φορολογική κουλτούρα
Tax compliance
Tax complexity
Tax reciprocity
Tax audit
Tax culture
Διαθέσιμο από :2023-12-01 14:16:56
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-01 14:16:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannakopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf