ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρόβλεψη βιωσιμότητας εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη
Εναλλακτικός τίτλος :Bankruptcy prediction models for listed companies in Europe
Δημιουργός :Παπαφίλη, Σοφία
Συντελεστής :Χαλέβας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10868
Περίληψη :Η γνώση των οικονομικών θεωριών δεν αρκεί για την επιβίωση της επιχείρησης και για αυτό τον λόγο η ικανότητα πρόβλεψης της πιθανής εμφάνισης επιχειρηματικών αποτυχιών είναι απαραίτητη. Η χρήση εμπειρικών δεδομένων στην ανάλυση της πρόβλεψης πτώχευσης αποτελεί το αντικείμενο έρευνας και ενδιαφέροντος αρκετών ερευνητών. Αυτή η εργασία παρέχει τη σύγκριση 5 δεικτών, Altman, R-Altman, Springate, Taffler και Zmijewski, βασιζόμενη σε δεδομένα 5 ευρωπαϊκών χωρών για την χρονική περίοδο 2018 – 2022. Εκτός της ακρίβειας των δεικτών, εξετάστηκε και η επίδραση τους από το αναφερόμενο έτος αλλά και από την χώρα δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Συνολικά στην έρευνα εξετάστηκαν 34.352 επιχειρήσεις, και τα αποτελέσματα ανέδειξαν τον δείκτη του Taffler ως τον πιο ακριβή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο δείκτης Taffler ήταν πιο ακριβής σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους δείκτες καθώς παρουσίασε υψηλή ακρίβεια, η οποία ήταν παρόμοια με τον αναθεωρημένο δείκτη του Altman, αλλά εφαρμόστηκε σε μεγαλύτερο πλήθος παρατηρήσεων και ήταν ανεξάρτητος των επιδράσεων έτους παρατήρησης και χώρας δραστηριότητας.
Knowledge of economic theories is not enough for the survival of the business and for this reason the ability to predict the possible occurrence of business failures is essential. The use of empirical data in bankruptcy forecasting analysis is the subject of research and interest of several researchers. This paper provides the comparison of 5 indicators, Altman, R-Altman, Springate, Taffler and Zmijewski, on data of 5 European countries for the period 2018 – 2022. In addition to the accuracy of the indicators, their influence from the mentioned year was also examined but also from the country of business operations. A total of 34,352 businesses were examined in the survey, and the results showed Taffler's receiver as the most accurate. More specifically, it can be argued that the Taffler index was more accurate compared to all other indices as it presented high accuracy, which was similar to the revised Altman Index, but was applied to a larger number of observations and was independent of year effects and country of operations.
Λέξη κλειδί :Πρόβλεψη πτώχευσης
Βιωσιμότητα
Εισηγμένες εταιρείες
Bankruptcy prediction
Sustainability
Listed companies
Altman
Springate
Taffler
Zmijewski
Διαθέσιμο από :2023-12-01 14:30:46
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-01 14:30:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papafili_2023.pdf

Τύπος: application/pdf