ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG στον κόσμο των ευρωπαϊκών τράπεζων: αξιολόγηση δεικτών και η επιρροή τους στην απόδοση των ιδρυμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :ESG in the world of european banks: evaluation of indicators and their Impact on institutional performance
Δημιουργός :Βλανταρίτης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Δουκάκης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10890
Περίληψη :Αναμφισβήτητα, οι σύγχρονες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη σημερινή εποχή υφίστανται σημαντικούς μετασχηματισμούς, συμμετέχοντας ενεργά σε κρίσιμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες ως μέρος της καθημερινής τους λειτουργίας. Αποτελώντας ουσιώδη συστατικά τόσο του κοινωνικού όσο και του οικονομικού ιστού, υιοθετούν αποδοτικές δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνδυάζοντας την κοινωνική προσφορά με τα επιχειρηματικά κέρδη τους και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους. Εφαρμόζοντας νέες προσεγγίσεις διακυβέρνησης, με κύριους άξονες το Περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία και την Ηθική των επιχειρήσεων, αυτές οι οντότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών και ακόμη και παγκόσμιων ζητημάτων, είτε αυτά είναι περιβαλλοντικά είτε κοινωνικά προβλήματα.Στην τρέχουσα απαιτητική εποχή, όπου κυριαρχούν πολλές σοβαρές και συλλογικές προκλήσεις, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας, η σημασία της ηθικής στην εταιρική διακυβέρνηση, ο σεβασμός στην κοινωνική ευημερία και στο ίδιο το περιβάλλον αποτελούν απαραίτητους παράγοντες που συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους σε κοινωνικό επίπεδο και στην αύξηση της αποδοτικότητας της επιχειρηματικής τους δράσης μελλοντικά.Καθώς οι στόχοι βιωσιμότητας συνεχίζουν να θεσπίζονται διεθνώς, τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικού αποτυπώματος και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) αποτελούν στοιχεία βιωσιμότητας, μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής σταθερότητας, προόδου επιχειρήσεων και ανθεκτικότητας σε εταιρικό επίπεδο. Επομένως, αυτά τα στοιχεία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σε κρίσιμες αποφάσεις σχετικές με δανεισμό, ασφάλιση και στρατηγικές επιλογές επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.Σκοπός αυτής της μελέτης είναι κυρίως να αναδείξει τη σημασία των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση της απόδοσης ενός τραπεζικού οργανισμού, να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξή του και να αντιμετωπίσει σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Ο τραπεζικός κλάδος, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο οικονομικό τοπίο μιας χώρας, χρειάζεται να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για να συμβάλει σημαντικά στην συνολική ευημερία και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Συνεπώς, τα στοιχεία ESG αναμένεται να καταλαμβάνουν μια καθοριστική και σημαντική θέση στις επιχειρήσεις των τραπεζών, επηρεάζοντας διάφορες πτυχές τους, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη στενή τους σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην περιοχή μας.
Undoubtedly, modern entities and financial institutions in today's era are undergoing significant transformations, actively engaging in crucial environmental and social activities as part of their daily operations. Serving as integral components of both the social and economic fabric, they embrace efficient Corporate Social Responsibility (CSR) actions, combining social contribution with their business gains and long-term competitiveness. Implementing novel governance approaches, with key focuses on Environment, Society, Economy, and Business Ethics, these entities play a decisive role in successfully addressing various societal and even global issues, be they environmental or social challenges.In the current demanding era, marked by numerous serious and collective challenges, businesses and financial institutions are adopting actions with a significant social impact. The expansion of their digital and technological maturity, the importance of ethics in corporate governance, respect for social well-being, and the environment are essential factors contributing to their enhanced presence on a societal level and future business efficiency.As sustainability goals continue to be established globally, issues surrounding Environment, Social Impact, and Corporate Governance (ESG) constitute elements of sustainability, long-term financial stability, business progress, and corporate resilience on a corporate level. Consequently, these factors are crucial considerations in critical decisions related to lending, insurance, and strategic investment choices on a medium and long-term basis.In the contemporary landscape, the importance of ESG criteria is constantly emphasized, forming elements of sustainability that contribute to long-term financial stability, business progress, and corporate resilience. Therefore, they are vital factors seriously taken into account in critical decisions related to lending, insurance, and key investment choices on both a medium and long-term basis.This sudy aims primarily to highlight the significance of ESG criteria in evaluating the performance of a banking organization, furthering its development and addressing serious environmental, social, and ethical issues. The banking sector, playing a crucial role in a country's economic landscape, needs to undertake substantial initiatives to contribute significantly to overall well-being and ensure its long-term sustainability. Consequently, ESG factors are anticipated to occupy a decisive and substantial position in the operations of banking institutions, influencing various aspects, especially considering their direct connection to the European Green Deal in our region.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Τραπεζική κερδοφορία
Οικονομική αποδοτικότητα
Βιωσιμότητα
Corporate Social Responsibility (CSR)
Bank profitability
Economic efficiency
Sustainability
Environment, Social, Governance (ESG)
Διαθέσιμο από :2023-12-01 18:04:26
Ημερομηνία έκδοσης :01-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-01 18:04:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlantaritis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf