ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG scores και χρηματοοικονομική αποδοτικότητα επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :ESG scores and firms financial performance
Δημιουργός :Βλαβιανού, Ειρήνη
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10923
Περίληψη :Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά τα ESG Scores και τη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων (firms financial performance). Με χρήση ενός δείγματος επιχειρήσεων από δύο χώρες της Ευρωζώνης, τη Γερμανία που αντιπροσωπεύει τον δυνατό οικονομικά βορά και την Ιταλία που αντιπροσωπεύει τον πιο αδύναμο νότο, ώστε να γίνουν και οι σχετικές συγκρίσεις των αποτελεσμάτων, και με εξειδίκευση και εκτίμηση ενός κατάλληλου οικονομετρικού υποδείγματος θα εξεταστεί και εμπειρικά η παραπάνω σχέση. Ο βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των διαφορετικών, έως και αντικρουόμενων θεωριών, μαζί με την επιχειρηματολογία που περιέχει η κάθε μια, οι οποίες αφορούν στη σχέση των περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων λειτουργιών, καθώς και διαφανών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων, όπως αντανακλώνται με τα ESG Scores και στη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τη Γερμανία υπάρχει κατά κύριο λόγο μια μη γραμμική επίδραση σχήματος U, που σημαίνει ότι σε χαμηλό επίπεδο ESG και CSR Scores υπάρχει αρνητική επίδραση και από ένα σημείο και έπειτα η επίδραση τους είναι θετική, ενώ για τα G-Scores κατά κανόνα δεν υπάρχει καμία απολύτως επίδραση. Για την Ιταλία, τα ESG Scoresδεν είχαν καμία απολύτως επίδραση, τα CRS Scoresείχαν μια μη γραμμική επίδραση σχήματος U και τα G-Scoresείχαν μια θετική επίδραση. Συνοψίζοντας, σε μια προηγμένη οικονομία οι μη-χρηματοοικονομικές επιδόσεις, ειδικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη, μπορούν να φέρουν υψηλότερες αποδόσεις και αξία για τις επιχειρήσεις, ενώ η εταιρική διακυβέρνηση θεωρείται περισσότερο ως προαπαιτούμενο και αναγκαία συνθήκη, παρά ικανή. Αντίθετα, σε μια λιγότερο προηγμένη οικονομία οι μη-χρηματοοικονομικές επιδόσεις δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο, όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη φέρνει μόνο λογιστικές αποδόσεις και όχι αξία, ενώ η εταιρική διακυβέρνηση είναι μάλλον ο πιο σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας. Τα αποτελέσματα δείχνουν την μεγάλη σημασία των ESG Scores τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την ευρύτερο κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.
The topic of this dissertation is the ESG Scores and firms financial performance). Using a sample of two (2) Eurozone countries, from Germany, representing the economically strong north part of Eurozone, and from Italy, representing the economically less strong south part, so that relevant comparisons of results take place, along with an appropriate specification and estimation of econometric model, the former relationship will be tested empirically. The main purpose of this thesis is to highlight the different, even conflicting, theories, together with the arguments contained in each one, which concern the relationship between environmentally and socially responsible operations, as well as transparent corporate governance practices of businesses, such as reflected in ESG Scores and financial performance. Results showed that for Germany there is, mostly, a non-linear effect U scheme, meaning that in low level of ESG and CSR Scores a negative effect exists and from a certain level and then their effect turns into positive, while for G-Scores a non-significant effect exists at most. For Italy, ESG Scores had no significant effect, CRS Scores had a non-linear effect Uscheme and G-Scores had a positive effect. Summarizing, in an developed economy, like Germany’s, non-financial performance, especially corporate social responsibility, can bring higher economic performance and value for firms, while corporate governance is considered mostly as a prerequisite. In a less developed economy, like Italy’s, non-financial performance doesn’t play so much important role, where corporate social responsibility can bring only accounting returns and not firm value, while corporate governance seems to be the most important determination factors which can bring economic profit and value. Results highlight the high importance of ESG Scores both for firms and for the broad society and physical environment.
Λέξη κλειδί :Βαθμολογία ESG
Χρηματοοικονομική αποδοτικότητα
Επιχειρήσεις
ESG scores
Financial performance
Firms
Διαθέσιμο από :2023-12-12 17:45:36
Ημερομηνία έκδοσης :15-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-12 17:45:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlavianou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf