ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bunker fuel hedging and price risk management
Εναλλακτικός τίτλος :Αντιστάθμιση καυσίμων και διαχείριση κινδύνου τιμών
Δημιουργός :Τσιμπίδη, Ευαγγελία
Κολοκυθά, Παναγιώτα
Tsimpidi, Evangelia
Kolokytha, Panagiota
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Vlismas, Orestis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10926
Περίληψη :Αυτή η διατριβή διερευνά την ικανότητα αντιστάθμισης κινδύνου των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έναντι των τιμών πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (VLSFO) στα τρία κυριότερα λιμάνια εφοδιασμού— τη Σιγκαπούρη, το Ρότερνταμ και το Χιούστον. Τα ευρήματα της ανάλυσης θα καθορίσουν α) ποιο είναι το καταλληλότερο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε καθένα από τα τρία λιμάνια ανεφοδιασμού, β) ποιό λιμάνι έχει την πιο αποτελεσματική αντιστάθμιση τιμών και γ) τον βαθμό στον οποίο μετριάζεται ο κίνδυνος. Ένα διανυσματικό μοντέλο διόρθωσης σφαλμάτων (VECM) που χρησιμοποιεί τη μέθοδο Johansen, εφαρμόζεται για τη μοντελοποίηση των συνολοκλήρωσης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των τιμών άμεσης και μελλοντικής τιμής. Επιπλέον, η μελέτη εξετάζει την αυτοσυσχέτιση της σειράς μέσω των Augmented Dickey and Fuller (1979) και Philipps και Peron (1988). Τέλος, ο βέλτιστος λόγος αντιστάθμισης και ως εκ τούτου η αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης εκτιμάται με τη χρήση του μοντέλου Ελαχίστου Τετραγώνου (OLS). H ανάλυση για τα οικονομετρικά μοντέλα πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος STATA. Η διατριβή οργανώνεται ως εξής. Η Ενότητα 1 καθορίζει τον κύριο σκοπό της μελέτης, η Ενότητα 2 παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της αγοράς πετρελαίου και του κινδύνου τιμής καυσίμων, καθώς και την υπάρχουσα βιβλιογραφία για την αντιστάθμιση των τιμών πετρελαίου. Η ενότητα 3 περιγράφει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Η ενότητα 4 παρέχει τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ η ενότητα 5 εστιάζει στα εμπειρικά αποτελέσματα και τους περιορισμούς της ανάλυσης. Τέλος, η ενότητα 6 συνοψίζει τα συνολικά ευρήματα της έρευνας.
This dissertation investigates the cross-hedging ability of petroleum futures contracts against VLSFO prices in the three main bunkering hubs—Singapore, Rotterdam, and Houston. The analysis's findings will determine a) which is the most appropriate futures contract in each of the three bunkering ports, b) which bunkering location has the most effective price hedging and c) the extent to which the risk is mitigated. A Vector Error Correction Model (VECM) using the Johansen method, is applied to model the cointegrating short-term and long-term relationships between the spot and future prices. Additionally, the study incorporates the autocorrelation function of the series through the Augmented Dickey and Fuller (1979) and Philipps and Peron (1988) unit root tests. Finally, the optimal hedge ratio and thereby the hedging effectiveness are estimated through the use of Ordinary Least Square (OLS) model. Analysis for the econometric models performed through STATA program. The dissertation is organized as follows. Section 1 establishes the main purpose of the study, Section 2 presents the theoretical framework of the bunker market and bunker price risk, as well as, the existing literature on bunker hedging. Section 3 describes the methodology followed. Section 4 provides the data used, while section 5 focuses on the analysis’s empirical results and limitations. Finally, section 6 summarizes the overall findings of the research.
Λέξη κλειδί :Κίνδυνος τιμής καυσίμου
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Βέλτιστος λόγος αντιστάθμισης
Αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
Bunker price risk
Futures
Optimal hedge ratio
Hedging effectiveness
Ordinary Least Squares (OLS)
Διαθέσιμο από :2023-12-13 11:40:43
Ημερομηνία έκδοσης :05-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-13 11:40:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsimpidi_Kolokytha.2023.pdf

Τύπος: application/pdf