ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :LNG international trade
Εναλλακτικός τίτλος :LNG διεθνές εμπόριο
Δημιουργός :Kuznyetsov, Oleksandr
Sarantis Konstantinos
Σαράντης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Zisis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10935
Περίληψη :Οι γεωπολιτικές καταστάσεις και οι πολιτικές που σχετίζονται με την οικονομική αβεβαιότητα των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις εμπορικές σχέσεις και τις μελλοντικές εξελίξεις προς τις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και τη συνεργασία.Ο κύριος στόχος της εργασίας μας, ώστε να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτόν τον αντίκτυπο, είναι να πραγματοποιήσουμε εμπειρική έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του γεωπολιτικού κινδύνου και της αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής στο εμπόριο LNG μεταξύ μεγάλων εξαγωγέων.Χρησιμοποιούμε δείκτες γεωπολιτικού κινδύνου και οικονομικής αβεβαιότητας για κάθε χώρα, μαζί με άλλες μεταβλητές για να διερευνήσουμε τον αντίκτυπό τους στην Εμπορική Αξία μεταξύ των εμπορικών εταίρων.Η ανάλυσή μας χρησιμοποιεί ένα σύνολο δεδομένων πάνελ που καλύπτει την περίοδο 1990 – 2022 για κύριες εξαρτημένες μεταβλητές και περιλαμβάνει οικονομετρικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για την εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους κύριους συντελεστές στη συνολική αύξηση της Εμπορικής Αξίας της χώρας και εν κατακλείδι, να συζητήσουμε τα αποτελέσματά μας σε σύγκριση με αυτά προηγούμενων, αντίστοιχων ερευνών σχετικά με την εμπορική αξία του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το προϊόν της έρευνάς μας μπορεί να φέρει αξία στα μέρη που εμπλέκονται στην ανάλυση και τη μελέτη του συγκεκριμένου ενεργειακού τομέα και μεταφοράς εμπορίου Φυσικού Αερίου, συγκεκριμένα της Αγοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην παγκόσμια σκηνή.
Geopolitical situations and policies related to Economic uncertainty of the countries on a global scale play a vital role in Trade relations and future developments toward Free trade relationships and collaboration. The main aim of our work, so we can capture this impact, is to perform empirical research on Geopolitical Risk and Economic Policy Uncertainty implications on LNG Trade across major exporters. We use country specific Geopolitical Risk and Economic Uncertainty Indices, along with other variables to investigate their impact on the Trade Value among trading partners.Our analysis utilizes a Global panel dataset covering the period of 1990 – 2022 for main dependent variables and includes econometric approaches and methodologies to derive useful results and conclusions. By having our results analyzed, we will try to identify the main contributors to the country's overall Trade Value increase and in conclusion, discuss our results in comparison to those of previous, similar research regarding the trade value of liquified natural gas. The product of our research might bring value to the parties involved in the analysis and study of the specific energy sector and transportation of Natural Gas trade, specifically the Liquified Natural Gas (LNG) Market on the Global scene.
Λέξη κλειδί :Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)
Γεωπολιτικός κίνδυνος
Διεθνές εμπόριο
Liquefied Natural Gas (LNG)
Geopolitical risk
International trade
Stata
Διαθέσιμο από :2023-12-14 16:10:37
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-14 16:10:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kuznyetsov_Sarantis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf