ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Macroeconomic forecasting with AR and VAR models; a quantitative comparison
Εναλλακτικός τίτλος :Μακροοικονομική πρόβλεψη με AR και VAR μοντέλα: μια ποσοτική σύγκριση
Δημιουργός :Οικονόμου, Ακριβή
Oikonomou, Akrivi
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Demos, Antonios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10987
Περίληψη :Η παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιεί AR και VAR μοντέλα για την πρόβλεψη τιμών εκτός δείγματος, με στόχο τον καθορισμό του ανώτερου μοντέλου, δηλαδή εκείνου που παρέχει προβλέψεις που είναι πλησιέστερες στις πραγματικές τιμές. Το VAR μοντέλο είναι χρήσιμο για την κατανόηση της δομής εξάρτησης μεταξύ των τριών εξεταζόμενων μεταβλητών, αντίθετα με το AR μοντέλο, το οποίο παραβλέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών. Η επιλογή του πιο αποτελεσματικού μοντέλου βασίζεται στην εφαρμογή του Diebold-Mariano τεστ, το οποίο κατέχει κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση της ακρίβειας πρόβλεψης των AR και VAR μοντέλων, αξιολογώντας τα σφάλματα πρόβλεψής τους. Αυτό το στατιστικό τεστ βοηθά στον καθορισμό του μοντέλου που παρέχει πιο αξιόπιστες προβλέψεις, ενημερώνοντας έτσι την επιλογή μεταξύ των δύο μεθοδολογιών. Στη συνέχεια, η ανάλυση εξετάζει τις επιπτώσεις των κρατικών αποδόσεων στο πραγματικό ΑΕΠ και στον πληθωρισμό. Και τα δύο ΑΕΠ και πληθωρισμός δείχνουν παρόμοιες αντιδράσεις, αν και με διαφορετικούς ρυθμούς αντίδρασης. Η ομοιότητα στις αντιδράσεις μεταξύ ΑΕΠ και πληθωρισμού υποδηλώνει ένα συνεπές πρότυπο ανταπόκρισης στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
The analysis presented below utilizes AR and VAR models for forecasting out-of-sample values, aiming to determine the superior model, i.e., the one that provides predictions closest to the actual values. The VAR model is advantageous for comprehending the dependency structure among the three examined variables, in contrast to the AR model, which neglects the interaction between variables. The selection of the more effective model is based on the application of the Diebold-Mariano test, which plays a pivotal role in assessing the forecasting accuracy of the AR and VAR models by evaluating their forecasted errors. This statistical test helps in determining which model provides more reliable predictions, thereby informing the choice between the two methodologies. Following this, the analysis delves into the examination of the effects of Market yield shocks on Real GDP and inflation. Both GDP and CPI demonstrate similar reactions, albeit with differing rates of response. The similarity in reactions between GDP and CPI suggests a consistent response pattern to interest-rate fluctuations.
Λέξη κλειδί :Μακροοικονομικές μεταβλητές
Χρονοσειρές
Στασιμότητα
Αναδρομική μέθοδος
Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα
Macroeconomic variables
Time series
Stationarity
Recursive method
Vector Autoregression (VAR)
Diebold-Mariano test
Διαθέσιμο από :2024-02-05 14:54:31
Ημερομηνία έκδοσης :02-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-02-05 14:54:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_2024.pdf

Τύπος: application/pdf