ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Determinants of organizational/strategic change success: a survey of companies in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας της οργανωσιακής/στρατηγικής αλλαγής: μια έρευνα από επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Δημιουργός :Παπανικολάου, Νεκτάριος
Papanikolaou, Nektarios
Συντελεστής :Manolopoulos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Voudouris, Irini (Εξεταστής)
Nteliou, Kleopatra (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11000
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα της επιτυχίας της οργανωσιακής και στρατηγικής αλλαγής στις ελληνικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της προσαρμοστικότητας που είναι απαραίτητος για μια βιώσιμη πορεία στο δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η βασική εστίαση αφορά τον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία τέτοιων αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, που υπάρχουν στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων, υιοθετείται μια ποσοτική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά ερωτηματολόγια ως το κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια αυτά διερευνούν διεξοδικά διαφορετικά είδη οργανωσιακής κουλτούρας, διαφορετικά στυλ ηγεσίας και τις αποφάσεις κατανομής των πόρων, με στόχο να αποκαλύψουν τη αλληλένδετη επίδρασή τους στην επιτυχία των οργανωσιακών και στρατηγικών αλλαγών. Η έρευνα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ελληνικών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις στη διάρκεια λειτουργίας, τον κλάδο και την προέλευση τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν σχεδιαστεί στρατηγικά για να αποκαλύψουν τις σχέσεις μεταξύ της ηγεσίας, της κουλτούρας και των αποφάσεων κατανομής των πόρων, με βάση καθιερωμένα βιβλιογραφικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διατριβή. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η κουλτούρα της Oικειότητας και της Aγοράς είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της οργανωσιακής αλλαγής, ενώ ένας συνδυασμός laissez-faire ηγεσίας και Market κουλτούρας φαίνεται να διαμορφώνει την επιτυχία της στρατηγικής αλλαγής. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η έρευνα εισάγει διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της αλλαγής στις ελληνικές εταιρείες, παρέχοντας μια μοναδική οπτική για την ηγεσία, και διερευνά τις διαστάσεις τις οργανωσιακής κουλτούρας εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα γνώση στη διαχείριση οργανωσιακών και στρατηγικών αλλαγών. Σε πρακτικό επίπεδο καθοδήγησης του management, τονίζει τη σημασία δημιουργίας κουλτούρας Clan για επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή, υπογραμμίζει τα οφέλη υιοθέτησης ενός στυλ ηγεσίας laissez-faire για τις πρωτοβουλίες στρατηγικής αλλαγής και τονίζει τη σημασία της δημιουργίας Market κουλτούρας για την επιτυχία τόσο της οργανωσιακής όσο και της στρατηγικής αλλαγής στις ελληνικές εταιρείες.
This thesis delves into the complexities of organizational and strategic change success within Greek companies, recognizing the indispensable role of adaptability in navigating the dynamic business landscape. The central focus is on identifying the determinants that contribute to the success of such changes, considering the unique challenges and opportunities present in the Greek business environment. To address the research questions, a quantitative approach is adopted, employing online questionnaires as the primary data collection tool. These surveys comprehensively explore organizational cultures, leadership styles, and resource allocation decisions, aiming to unravel their interconnected impact on the success of organizational and strategic changes. The study involves a diverse array of Greek companies, considering variations in operational durations, industry segments, and origins. The research questions are strategically crafted to uncover differentiated relationships between leadership, culture, and resource allocation decisions, based on established literature models utilized in this thesis. The overarching objective is to contribute valuable insights into successful change management practices, recognizing the significance of these factors. The study reveals that clan and market cultures are pivotal for organizational change success, and a blend of leadership styles and cultures shapes strategic change success, with a positive role for laissez-faire leadership. In academic discourse, the research introduces nuanced factors influencing change success, provides a unique perspective on leadership, and explores cultural dimensions in Greek companies, enriching the existing knowledge in organizational and strategic change management. For practical management guidance, the study emphasizes the significance of fostering a clan culture for successful organizational change, highlights the benefits of adopting a laissez-faire leadership style for strategic change initiatives, and underscores the importance of cultivating a market culture to enhance both organizational and strategic change success within Greek companies enhancing long-term sustainability and adaptability.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή αλλαγή
Στρατηγική αλλαγή
Ηγετικά στυλ
Οργανωσιακή κουλτούρα
Ικανοποίηση εργαζομένων
Organizational change
Strategic change
Leadership styles
Organizational culture
Employee satisfaction
Διαθέσιμο από :2024-02-07 21:54:30
Ημερομηνία έκδοσης :07-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-02-07 21:54:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papanikolaou_2024.pdf

Τύπος: application/pdf