ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Digital currencies and FinTech in investments
Εναλλακτικός τίτλος :Ψηφιακά νομίσματα και χρηματοοικονομική τεχνολογία στις επενδύσεις
Δημιουργός :Πρέντι, Ντόρις
Prendi, Doris
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Skouras, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11048
Περίληψη :The thesis delves into the intersection of traditional finance and cryptocurrencies, exploring blockchain technology, cryptocurrency market dynamics, Central Bank Digital Currencies (CBDCs), digital wallets, and Decentralized Finance (DeFi). It analyzes empirical data to construct optimal portfolios balancing risk and return, comparing traditional assets with cryptocurrencies. The synthesis highlights blockchain's transformative potential beyond currencies, the dynamic nature of cryptocurrency markets, and the emergence of CBDCs bridging traditional and digital finance. It discusses the evolution of digital wallets and crypto exchanges, emphasizing usability and regulatory concerns. Additionally, it explores DeFi's disruptive impact on financial intermediaries, emphasizing challenges like regulation and security. The thesis concludes by advocating for continuous research, adaptable regulation, and a forward-looking approach to harness the transformative power of cryptocurrencies in the ever-evolving financial landscape.
Η διπλωματική εμβαθύνει στη διασταύρωση της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής και των Κρυπτονομισμάτων, εξερευνώντας την τεχνολογία Blockchain, τη δυναμική της αγοράς Κρυπτονομισμάτων, τα Ψηφιακά Νομίσματα της Κεντρικής Τράπεζας (CBDCs), τα ψηφιακά πορτοφόλια και την Decentralized Finance (DeFi). Αναλύει εμπειρικά δεδομένα για τη δημιουργία βέλτιστων χαρτοφυλακίων εξισορρόπησης κινδύνου και απόδοσης, συγκρίνοντας τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία με τα κρυπτονομίσματα. Η σύνθεση υπογραμμίζει τις δυνατότητες μετασχηματισμού του blockchain πέρα ​​από τα νομίσματα, τη δυναμική φύση των αγορών κρυπτονομισμάτων και την εμφάνιση των CBDCs που γεφυρώνουν την παραδοσιακή και ψηφιακή χρηματοδότηση. Συζητά την εξέλιξη των ψηφιακών πορτοφολιών και των ανταλλαγών κρυπτογράφησης, δίνοντας έμφαση στη χρηστικότητα και τις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, διερευνά τον ανατρεπτικό αντίκτυπο του DeFi στους χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες, δίνοντας έμφαση σε προκλήσεις όπως η ρύθμιση κανόνων και η ασφάλεια. Η διπλωματική ολοκληρώνεται υποστηρίζοντας τη συνεχή έρευνα, την προσαρμοστική ρύθμιση και μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την αξιοποίηση της μετασχηματιστικής δύναμης των κρυπτονομισμάτων στο διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό τοπίο.
Λέξη κλειδί :Κρυπτονομίσματα
Αποκέντρωση
Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση
Ψηφιακό νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας
Cryptocurrencies
Blockchain
Decentralization
DeFi
CBDCs
Διαθέσιμο από :2024-03-06 21:07:20
Ημερομηνία έκδοσης :09-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-03-06 21:07:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Prendi_2024.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Prendi_presentation_2024.pdf

Τύπος: application/pdf