ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Pair trading in Athex
Εναλλακτικός τίτλος :Διαπραγμάτευση ζευγών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Δημιουργός :Σαφαρής, Ίων
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Σάκκας, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11351
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η ενδελεχής μελέτη ζευγών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών μέσω της λεγόμενης επενδυτικής στρατηγικής «pair trading». Ειδικότερα, τo pair trading αποτελεί μια ιδιαίτερα γνωστή και αποτελεσματική μέθοδο συναλλαγών για την αγορά και έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από αρκετούς επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου. Δεδομένου ότι συνιστά μια αρκετά δημοφιλή και αποδοτική τεχνική επένδυσης, είναι σημαντικό στα πλαίσια αυτής της εργασίας να εξεταστούν και να περιγραφούν διεξοδικά τα υποκείμενα στοιχεία, που οδηγούν στην επιτυχία της. Για τις ανάγκες της εν λόγω εργασίας άρα, διενεργήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία στηρίχθηκε σε ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία, αναφορικά με τη στρατηγική του pair trading, η οποία είναι σε γενικές γραμμές κερδοφόρα.
The purpose of this thesis is primarily the thorough study of couples shares of the Athens Stock Exchange for a period of six months through the so-called "pair trading" investment strategy. In particular, pair trading is a special well-known and effective method of trading for the market and has been exploited to a large extent degree from several financial professionals. Since it recommends a fairly popular and efficient investment technique, is important in this context work to examine and describe thoroughly the underlying elements, which lead to to her success. For the needs of this work, therefore, a thorough literature review was carried out, which was based on mainly foreign language literature, regarding the pair strategy trading, which is generally profitable.
Λέξη κλειδί :Διαπραγμάτευση ζευγών
Ελληνικό Χρηματιστήριο
Επενδυτική στρατηγική
Pairs trading
Athex
Investment strategy
Διαθέσιμο από :2024-04-21 21:18:30
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-21 21:18:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Safaris_2023.pdf

Τύπος: application/pdf