ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exploring the impact of digital marketing campaigns in the B2B industry
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση του αντικτύπου που έχουν οι digital marketing ενέργειες στις B2B επιχειρήσεις
Δημιουργός :Χήνα, Δήμητρα
China, Dimitra
Συντελεστής :Fraidaki, Aikaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Mamakou, Xenia (Εξεταστής)
Agoraki, Maria-Eleni (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11353
Περίληψη :Η σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των καταναλωτών είχε μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, στον τρόπο εργασίας, στον τρόπο επικοινωνίας και στις καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αλληλοεπιδρούν με τους καταναλωτές. Πέρα από την εμπειρία των πελατών στα φυσικά καταστήματα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα πλοήγησης στον ψηφιακό χώρο επομένως οι επιχειρήσεις μπορούν να επιμεληθούν εμπειρίες που τις κάνουν να ξεχωρίζουν . Καθώς αναδύονται νέες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλάζει ο αλγόριθμος της Google και εξελίσσονται οι πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ. Αυτή η μελέτη στοχεύει να αποκαλύψει πώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο Digital Marketing μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και την ανταπόκρισή τους σε αυτές. Υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με τη βιομηχανία B2B και κάνοντας ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και των διαθέσιμων πηγών, μπορέσαμε να κατανοήσουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των αγορών B2C & B2B. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας μια ποιοτική ανάλυση βασισμένη σε συνεντεύξεις που έγιναν σε decisionmakers και τη δημιουργία Case Study, πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του μάρκετινγκ στον κλάδο της τεχνολογίας B2B στην ελληνική αγορά. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση καταναλωτών καθώς και decisionmakers επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στον τομέα B2B θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για τη σταθεροποίηση των σχέσεων με τους καταναλωτές τους στο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να προκαλέσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στο εμπορικό σήμα και να προωθήσουν τη δέσμευση της επιχείρησης. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση της προσοχής των καταναλωτών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.
The gradual integration of technology into the everyday lives of consumers has had a great impact on people's lives, how they work, the way they communicate, and of course, their consumption. This paradigm shift in consumer behavior has also affected the way brands interact with consumers. Beyond the customer experience in physical stores, they have to navigate the digital space and curate customer experiences that stand out among the clout. Consumers are bombarded daily with information that comes from physical and digital experiences with brands and their brand experiences are seamlessly connected with other daily life tasks. As new social media platforms emerge, Google’s algorithm changes, and digital marketing practices evolve, it’s evident that firms need to be bold and explore new approaches to capitalize on the benefits digital marketing has to offer need to be bold and explore different approaches. This study aims to unveil how different approaches to Digital Marketing can affect decisionmakers' perception and their response to them. There are several studies regarding the B2B industry and reviewing the available literature and online sources, we were able to understand the differences and similarities between B2C & B2B markets. Then, applying a qualitative analysis on a questionnaire of decisionmakers and resourcing to the creation of Case Study, we conducted an analysis on the current state of marketing in the B2B tech industry. This study proves that digital marketing can be a powerful tool in capturing consumers' and decisionmaker’s attention. Brands in the B2B sector should increase their efforts to solidify relationships with their consumers in the digital environment to induce a more positive attitude towards the brand and promote brand engagement. This study proves that digital marketing can be a powerful tool in capturing consumers' and decisionmaker’s attention.
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση προς επιχείρηση
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
B2B
Business-to-business
Digital marketing
E-commerce
Social media
Διαθέσιμο από :21-04-2027
Ημερομηνία έκδοσης :12-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :21-04-2024
Ημερομηνία αποδοχής :21-04-2024
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted access
Άδεια χρήσης :