ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια: τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εναλλακτικός τίτλος :State aid in energy; the support schemes for renewable energy sources
Δημιουργός :Κορίλη, Αναστασία-Ιωάννα
Κανακάρη, Ματίνα-Ευτυχία
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Βογιατζής, Παντελής (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11373
Περίληψη :Στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να αποτελούν την λύση στην αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων αλλά και της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης των έργων ΑΠΕ. Η εργασία εκκινεί αποδελτιώνοντας τη διαδικασία απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και αποτυπώνοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διείσδυση των ΑΠΕ στις ενεργειακές αγορές των κρατών - μελών. Παρουσιάζονται περαιτέρω οι γενικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και η πολιτική της Ένωσης όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σε έργα ΑΠΕ. Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση του ελληνικού καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ. Τέλος, γίνεται μια ενδεικτική απεικόνιση συστημάτων στήριξης έργων ΑΠΕ που εφαρμόστηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
The focus of the European Union's policy in recent years has been on climate change and environmental protection, with Renewable Energy Sources being the solution to addressing these issues as well as Europe's energy independence from Russia. This thesis addresses the legal framework applicable in the European Union and Greece regarding support schemes for Renewable Energy projects. It starts by outlining the process of liberalizing the European energy market and depicting European legislation for the integration of Renewable Energy Sources into the energy markets of member states. Further, it presents the general rules of the European Union regarding the prohibition of state aid to companies and the Union's policy on state aid for Renewable Energy projects. Subsequently, it provides an overview of the legislative framework governing Renewable Energy Sources in Greece, along with an analysis and evaluation of the Greek support regime for Renewable Energy. Finally, it offers an indicative depiction of support systems for Renewable Energy projects implemented in other European countries.
Λέξη κλειδί :Ενέργεια
Δίκαιο ενέργειας
Κρατικές ενισχύσεις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Energy
Energy law
State aid
Renewable Energy Sources (RES)
Διαθέσιμο από :2024-04-20 21:41:26
Ημερομηνία έκδοσης :01-04-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-20 21:41:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kanakari_Korili_2024.pdf

Τύπος: application/pdf