ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πώς η επιχειρησιακή στρατηγική μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των κερδών;
Εναλλακτικός τίτλος :How can business strategy affect the quality of earnings?
Δημιουργός :Χονδρέλλης, Γεώργιος
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία έχει να κάνει με την επίδραση της επιλεγόμενης επιχειρησιακής στρατηγικής (business strategy) πάνω στο επίπεδο ποιότητας κερδών (earnings quality) των επιχειρήσεων. Για τη μέτρηση της επιχειρησιακής στρατηγικής χρησιμοποιήθηκε η τυπολογία περί επιχειρησιακής στρατηγικής που είχαν αναπτύξει οι Miles & Snow (1978). Για την εκτίμηση του επιπέδου ποιότητας κερδών εφαρμόστηκαν δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις χειραγώγησης κερδών (μέσω δεδουλευμένων (accrual-based earnings management) και χειραγώγηση πραγματικών δραστηριοτήτων (real activities manipulation). Για να διερευνηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούν την επίδραση της επιλεγόμενης επιχειρησιακής στρατηγικής πάνω στην επίδραση της ποιότητας των κερδών και εμπειρικά χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 952 Γερμανικών και 1139 Βρετανικών επιχειρήσεων την περίοδο 2010-2021.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν μικτά για τις δύο χώρες, όπου σε κάποιες περιπτώσεις οι ερευνητικές υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν και σε κάποιες όχι. Πιο συγκεκριμένα, για τη Γερμανία βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις prospectors έχουν χαμηλότερο επίπεδο απόλυτων μη-αναμενόμενων δεδουλευμένων, κάτι που δεν επιβεβαιώνει την ερευνητική υπόθεση Η1, ενώ για τη Μ. Βρετανία βρέθηκε ότι οι prospectors είχαν υψηλότερο επίπεδο απόλυτων μη-αναμενόμενων δεδουλευμένων, επιβεβαιώνοντας την Η1. Τόσο στη Γερμανία, όσο και στη Μ. Βρετανία οι prospectors δεν είχαν χαμηλότερο επίπεδο μη-αναμενόμενων λειτουργικών ταμειακών ροών, κάτι που δεν επιβεβαιώνει την Η2α. Στη Γερμανία οι prospectors έχουν χαμηλότερο επίπεδο μη-αναμενόμενου κόστους παραγωγής, κάτι που επιβεβαιώνει την Η2α, ενώ στη Μ. Βρετανία οι prospectors δεν έχουν χαμηλότερο τέτοιο επίπεδο, κάτι που δεν επιβεβαιώνει την Η2β. Τέλος, και στις δύο χώρες βρέθηκε ότι υψηλότερο επίπεδο των μη-αναμενόμενων δαπανών που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, κάτι που επιβεβαίωσε την Η2γ. Παρουσιάζονται ερμηνείες και εξηγήσεις των αποτελεσμάτων και σχετικές προτάσεις προς ενδιαφερόμενους.
The topic that this thesis deals with has to do with the impact of the selected business strategy on the level of earnings quality of companies. To measure the business strategy, the typology on business strategy developed by Miles & Snow (1978) was used. Two alternative approaches of earnings manipulation (accrual-based earnings management and real activities manipulation) were applied to estimate the level of earnings quality. To investigate the research hypotheses concerning the effect of the chosen business strategy on the effect of earnings quality and empirically, a sample ofThe results obtained were mixed for the two countries, where in some cases the research hypotheses were confirmed and in some cases not. More specifically, for Germany, prospectors were found to have a lower level of absolute non-expected accruals, which does not confirm research hypothesis H1, while for the UK, prospectors were found to have a higher level of absolute non-expected accruals, confirming H1. In both Germany and the UK prospectors did not have a lower level of unanticipated operating cash flow, which does not confirm H2a. In Germany prospectors have a lower level of unanticipated production costs, which confirms H2a, while in Great Britain prospectors do not have a lower such level, which does not confirm H2b. Finally, both countries found a higher level of unanticipated costs that are at the discretion of management, which confirmed H2c. Interpretations and explanations of the results and related suggestions to stakeholders are presented.
Λέξη κλειδί :Επιχειρησιακή στρατηγική
Ποιότητα κερδών
Χειραγώγηση
Prospectors
Defenders
Analyzers
Ημερομηνία έκδοσης :18-04-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :21-04-2024
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chondrellis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf