ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Life cycle assessment for a mall complex in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση κύκλου ζωής για ένα εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα
Δημιουργός :Χαϊδεμένος, Νικόλαος
Chaidemenos, Nikolaos
Συντελεστής :Koundouri, Phoebe (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalkos, Georgios (Εξεταστής)
Chatzistamoulou, Nikos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11377
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τη μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και ακολούθως την εφαρμόζει εκτενώς σε μια περιπτωσιολογική μελέτη.Καταρχάς, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τονίζεται η ανάγκη να υιοθετήσει ο κατασκευαστικός κλάδος βιώσιμες πρακτικές, δεδομένου του διττού του ρόλου ως ενός πολύ σημαντικού κλάδου της οικονομίας και της ευημερίας των πολίτων αλλά ταυτόχρονα και ως ενός παγκόσμιου ρυπαντή. Η εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της μεθοδολογίας ΑΚΖ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης - ένα Εμπορικό Κέντρο στην Ελλάδα. Αυτή η ανάλυση καλύπτει όλες τις φάσεις της κατασκευής του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η προμήθεια και χρήση υλικών και η κατανάλωση ενέργειας και νερού. Σκοπός είναι η κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, καθώς η έρευνα εντοπίζει κρίσιμα σημεία για περιβαλλοντικές βελτιώσεις και ένταξη της βιωσιμότητας στις κατασκευαστικές πρακτικές.Κατά τη φάση της Αξιολόγησης των Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής, δόθηκε έμφαση σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κρίσιμων για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κατασκευαστικών έργων όπως το Δυναμικό Οξίνισης, το Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης, το Δυναμικό Υποβάθμισης του Όζοντος, το Δυναμικό Ευτροφισμού, η Εξάντληση των Αβιοτικών Πόρων, το Δυναμικό Δημιουργίας Φωτο-οξειδωτικών, η Ενσωματωμένη Ενέργεια και η Κατανάλωση Νερού. Η συγκεκριμένη εργασία μέσω αυτών των αναλύσεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται να ενστερνιστεί ο κλάδος στρατηγικές για την μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η υιοθέτηση υλικών χαμηλού άνθρακα, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και η βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών πρακτικών.Συμπερασματικά, η εργασία τονίζει το σημαντικό ρόλο της ΑΚΖ στην καθοδήγηση του κατασκευαστικού κλάδου προς τη βιωσιμότητα και καλεί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει κυβερνητική υποστήριξη, τεχνολογική πρόοδο και καινοτόμες μεθοδολογίες κατασκευής.
This dissertation presents the well-defined and standardized methodology of Life Cycle Assessment according to the ISO norms. Following this, the methodology is implemented in a case study. In the beginning, through an in-depth literature review, the urgent need for the construction sector to adopt sustainable practices is highlighted, given its dual role as both a significant contributor to citizen well-being and a major source of environmental stress. The core of the thesis is the application of LCA methodology to a specific case study – a Mall Complex in Greece. This analysis covers various construction phases, which include materials procurement and use, energy and water consumption, focusing on understanding the environmental impacts of the project. By examining the environmental implications of the above the research identifies critical areas for environmental improvement and sustainability integration in construction practices. Throughout the Life Cycle Impact Assessment phase, emphasis was placed on a broad range of environmental impact indicators crucial for assessing the sustainability of construction projects such as Acidification Potential, Global Warming Potential, Ozone Depletion Potential, Eutrophication Potential, Depletion of Abiotic Resources, Photo-oxidant Creation Potential, Embodied Energy and Blue Water Consumption. The thesis proposes actionable strategies for mitigating these impacts, such as adopting low-carbon materials, enhancing recycling and waste management practices, and optimizing construction operations. In conclusion, the dissertation underscores the important role of LCA in guiding the construction industry towards sustainability and it calls for an integrated strategy that includes policy support, technological progress, and creative construction methodologies. This detailed examination enriches the ongoing discussion on sustainable construction, providing significant observations and suggestions for the industry.
Λέξη κλειδί :Κύκλος ζωής
Κατασκευή
Εμπορικό κέντρο
Κτήριο
Μέθοδος CLM
Life cycle
Construction
Mall
Building
CML method
Διαθέσιμο από :2024-04-24 12:04:43
Ημερομηνία έκδοσης :16-04-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-24 12:04:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chaidemenos_2024.pdf

Τύπος: application/pdf