ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Δημιουργός :Κατσούλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ. : διαγρ.; πίν.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών (Market Efficiency Hypothesis) αποτελεί μια από τις βασικότερες υποθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τα αξιόγραφα ενσωματώνουν πλήρως τη διαθέσιμη πληροφόρηση με ένα γρήγορο και αμερόληπτο τρόπο και επομένως αποτελούν αμερόληπτες εκτιμήσεις των υποκείμενων αξιών. Όμως οι σύγχρονες εμπειρικές μελέτες έχουν αμφισβητήσει την παραπάνω υπόθεση. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι κάποιες στρατηγικές μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υπερκανονικών αποδόσεων.Η παρούσα εργασία αρχικά κάνει μια θεωρητική επισκόπηση πάνω στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών και τις ανωμαλίες, οι οποίες παρατηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των παρελθόντων αποδόσεων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Εφαρμόζεται μια αντίρροπη στρατηγική (contrarian strategy) στις μετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διαπιστώσει αν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπερκανονικά κέρδη μέσα από την εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής.Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η εφαρμογή μιας αντίρροπης στρατηγικής κατά μέσο όρο δεν μας δημιουργεί υπερκανονικά κέρδη κατά το μήκος όλης της εξεταζόμενης περιόδου. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στην παραπάνω περίοδο στα οποία παρατηρούνται θετικά κέρδη. Τα παραπάνω μας δίνουν μια ένδειξη ότι η αγορά μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών (Market Efficiency Hypothesis) αποτελεί μια από τις βασικότερες υποθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τα αξιόγραφα ενσωματώνουν πλήρως τη διαθέσιμη πληροφόρηση με ένα γρήγορο και αμερόληπτο τρόπο και επομένως αποτελούν αμερόληπτες εκτιμήσεις των υποκείμενων αξιών. Όμως οι σύγχρονες εμπειρικές μελέτες έχουν αμφισβητήσει την παραπάνω υπόθεση. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι κάποιες στρατηγικές μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υπερκανονικών αποδόσεων.Η παρούσα εργασία αρχικά κάνει μια θεωρητική επισκόπηση πάνω στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών και τις ανωμαλίες, οι οποίες παρατηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των παρελθόντων αποδόσεων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Εφαρμόζεται μια αντίρροπη στρατηγική (contrarian strategy) στις μετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διαπιστώσει αν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπερκανονικά κέρδη μέσα από την εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής.Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η εφαρμογή μιας αντίρροπης στρατηγικής κατά μέσο όρο δεν μας δημιουργεί υπερκανονικά κέρδη κατά το μήκος όλης της εξεταζόμενης περιόδου. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στην παραπάνω περίοδο στα οποία παρατηρούνται θετικά κέρδη. Τα παραπάνω μας δίνουν μια ένδειξη ότι η αγορά μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών (Market Efficiency Hypothesis) αποτελεί μια από τις βασικότερες υποθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τα αξιόγραφα ενσωματώνουν πλήρως τη διαθέσιμη πληροφόρηση με ένα γρήγορο και αμερόληπτο τρόπο και επομένως αποτελούν αμερόληπτες εκτιμήσεις των υποκείμενων αξιών. Όμως οι σύγχρονες εμπειρικές μελέτες έχουν αμφισβητήσει την παραπάνω υπόθεση. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι κάποιες στρατηγικές μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υπερκανονικών αποδόσεων.Η παρούσα εργασία αρχικά κάνει μια θεωρητική επισκόπηση πάνω στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών και τις ανωμαλίες, οι οποίες παρατηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των παρελθόντων αποδόσεων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Εφαρμόζεται μια αντίρροπη στρατηγική (contrarian strategy) στις μετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διαπιστώσει αν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπερκανονικά κέρδη μέσα από την εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής.Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η εφαρμογή μιας αντίρροπης στρατηγικής κατά μέσο όρο δεν μας δημιουργεί υπερκανονικά κέρδη κατά το μήκος όλης της εξεταζόμενης περιόδου. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στην παραπάνω περίοδο στα οποία παρατηρούνται θετικά κέρδη. Τα παραπάνω μας δίνουν μια ένδειξη ότι η αγορά μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών (Market Efficiency Hypothesis) αποτελεί μια από τις βασικότερες υποθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τα αξιόγραφα ενσωματώνουν πλήρως τη διαθέσιμη πληροφόρηση με ένα γρήγορο και αμερόληπτο τρόπο και επομένως αποτελούν αμερόληπτες εκτιμήσεις των υποκείμενων αξιών. Όμως οι σύγχρονες εμπειρικές μελέτες έχουν αμφισβητήσει την παραπάνω υπόθεση. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι κάποιες στρατηγικές μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υπερκανονικών αποδόσεων.Η παρούσα εργασία αρχικά κάνει μια θεωρητική επισκόπηση πάνω στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών και τις ανωμαλίες, οι οποίες παρατηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των παρελθόντων αποδόσεων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Εφαρμόζεται μια αντίρροπη στρατηγική (contrarian strategy) στις μετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διαπιστώσει αν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπερκανονικά κέρδη μέσα από την εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστηριακή αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Χαρτοφυλάκιο
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Katsoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf