ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός :Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :185σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει, τόσο θεωρητικά όσοκαι πρακτικά, τον τρόπο διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων.Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι βασικέςθεωρητικές έννοιες που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα κύρια εργαλεία μετα οποία επιτυγχάνεται η επιλογή του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Το κεφάλαιο αυτόείναι ένα καθαρά εισαγωγικό κεφάλαιο, που στοχεύει στο να δώσει ερμηνεία σεβασικές έννοιες της θεωρίας χαρτοφυλακίου, όπως στις έννοιες της επένδυσης καιτου χαρτοφυλακίου, της απόδοσης και του κινδύνου, να περιγράψει τα περιουσιακάστοιχεία που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματαγορές, καθώςεπίσης και να συγκρίνει την ενεργητική σε σχέση με την παθητική διαχείρισηχαρτοφυλακίου και να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των αγορών.Στο δεύτερο κεφάλαιο προβαίνουμε σε μια ανασκόπηση της υπάρχουσαςθεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας που αφορά τη σύγχρονη θεωρίαχαρτοφυλακίου. Το κεφάλαιο ξεκινά με την ανάλυση της θεωρίας χρησιμότητας καιέπεται η παρουσίαση του μοντέλου του Markowitz που δόθηκε το 1952. Ακολούθωςαναλύονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι δύο προαναφερθείσες μέθοδοιθεωρούνται ισοδύναμες. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλαχρηματοοικονομικής ανάλυσης, δηλαδή το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακώνστοιχείων, τα παραγοντικά υποδείγματα και η θεωρία αποτίμησης αρμπιτράζ. Τοκεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της μεθόδου μέτρησης κινδύνων Valueat Risk.Θέλοντας να εμβαθύνουμε την ανάλυσή μας και σε πρακτικό επίπεδο, θαχρησιμοποιήσουμε ως χαρτοφυλάκια τα αμοιβαία κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποίαστην ουσία αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο, αφού επενδύει σε πολλά διαφορετικάαξιόγραφα. Πριν όμως από το ερευνητικό μέρος, στο τρίτο κεφάλαιο θαπαρουσιάσουμε μια θεωρητική προσέγγιση των αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποίαπεριλαμβάνει την ανάλυση των βασικών στοιχείων για το θεσμό, τα πλεονεκτήματακαι τα μειονεκτήματά τους, καθώς επίσης και τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται.9Επίσης, παρουσιάζονται δείκτες για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, μοντέλαεπιλεκτικότητας και συγχρονισμού, καθώς και έλεγχος ύπαρξης επαναληπτικότηταςτης επίδοσής τους.Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εμπειρική προσέγγιση του θέματος, στηνοποία θα χρησιμοποιήσουμε ως χαρτοφυλάκια 6 μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.Αρχικά υπολογίζουμε την απόδοση και την τυπική απόκλιση των υπό εξέτασηαμοιβαίων κεφαλαίων και ακολούθως διερευνούμε τη σχέση απόδοσης-κινδύνου.Έπειτα θα εκτιμήσουμε το υπόδειγμα της αγοράς και το υπόδειγμα των Treynor-Mazuy –για να ελέγξουμε την ύπαρξη επιλεκτικότητας και συγχρονισμού–χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό πρόγραμμα EViews. Εν συνεχεία, θα γίνειαξιολόγηση της αποδοτικότητας που έχουν επιτύχει τα Α/Κ και ταξινόμηση αυτώνβάσει των δεικτών Sharpe, Treynor και Jensen. Τέλος, θα διερευνήσουμε την ύπαρξηεπαναληπτικότητας της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μια περίοδο κατά τηδιάρκεια της οποίας υπήρξε κάποια διαρθρωτική αλλαγή και θα κλείσουμε με τησύνοψη των αποτελεσμάτων της εμπειρικής ανάλυσης.Στο Παράρτημα παραθέτουμε σε πίνακες τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στηνεμπειρική ανάλυση της διπλωματικής.Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά στη σχετική Βιβλιογραφίαπου χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της εργασίας.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Κεφάλαιο
Αγορά συναλλάγματος
Επενδυτική πολιτική
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Bouliou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf