ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Η επίδρασή τους στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και η δυνητική σχέση τους με το δίκαιο του ανταγωνισμού
Δημιουργός :Σουρβίνου, Αγγελίνα Σ.
Συντελεστής :Ζευγώλης, Ν. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε ως διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και η απαγόρευση τους από την Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η παρουσίαση των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος γίνεται μέσα από το πρίσμα της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και των αντίστοιχων ελευθεριών επί των οποίων εδράζει. Πρόσθετα, η παρουσίαση των μέτρων γίνεται μέσα από την ανάλυση των αντίστοιχων άρθρων της συνθήκης και μέσα από την νομολογία των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι περιπτώσεις των αιτιολογημένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από την απαγόρευση των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος. Τέλος, εξετάζεται κριτικά η συνεισφορά των διατάξεων και της νομολογίας στην προαγωγή του ενδοκοινοτικού εμπορίου και στην εδραίωση του δικαίου του ανταγωνισμού.Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε το κενό στην ελληνική αρθρογραφία και βιβλιογραφία σχετικά με τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος κατά την τελευταία πενταετία.
Λέξη κλειδί :Κοινοτικό δίκαιο
Ανταγωνισμός
Πολιτική του ανταγωνισμού
Δίκαιο του ανταγωνισμού
Οικονομικές συναλλαγές
Νομολογία
Ημερομηνία έκδοσης :31-12-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 91785.pdf

Τύπος: application/pdf