ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτες εφικτότητας: θεωρία και πρακτική : μελέτη περίπτωσης ίδρυση σταθμού αυτοκινήτου
Δημιουργός :Καλλή, Άννα
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία πρόκειται να ασχοληθώ με ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της χρηματοοικονομικής επιστήμης, τις μελέτες εφικτότητας. Στα παρακάτω κεφάλαια θα παρουσιαστούν αναλυτικά, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο βασικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες μελέτες αλλά και τα βασικά περιεχόμενα μιας μελέτης εφικτότητας. Επιπλέον μια πραγματική μελέτη θα παρουσιαστεί στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του εάν ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μια τέτοια μελέτη. Αναλυτικά, θα παρατεθεί ένας σαφής ορισμός της μελέτης εφικτότητας αλλά και οι βασικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν πραγματοποιώντας μια τέτοιου είδους μελέτη. Οι εταιρείες που καταρτίζουν τέτοιες μελέτες θα παρουσιαστούν στο ίδιο κεφάλαιο. Επιπλέον βασικά στοιχεία για τις επενδύσεις, τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου αλλά και η επενδυτική αλληλουχία θα αποτελέσουν μέρος της πρώτης ενότητας. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν στοιχεία που σχετίζονται με τα άτομα που συμμετέχουν στην κατάρτιση μιας μελέτης εφικτότητας, στοιχεία σχετικά με το κόστος μιας τέτοιας μελέτης αλλά και τέλος ποιες είναι οι κυριότερες πηγές πληροφοριών για την άρτια κατάρτιση μιας μελέτης εφικτότητας. Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται διεξοδικά τα βασικά περιεχόμενα μιας μελέτης εφικτότητας. Γίνεται ανάλυση για καθένα από αυτά, δηλαδή για την βασική ιδέα, την ανάλυση της αγοράς, τις πρώτες ύλες, την τεχνολογία, την οργάνωση της μονάδας, τους ανθρώπινους πόρους, την τοποθεσία, τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό του έργου, την χρηματοοικονομική ανάλυση αλλά και την αξιολόγηση της επένδυσης συνολικά. Στην τρίτη ενότητα, με την οποία ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία, γίνεται παρουσίαση μιας μελέτης εφικτότητας με πραγματικά στοιχεία. Η μελέτη αυτή αφορά στην πραγματοποίηση ενός επενδυτικού έργου για την ίδρυση και λειτουργία ενός σταθμού αυτοκινήτων σε μία περιοχή της Αθήνας που παρουσιάζεται πολύ μεγάλο πρόβλημα εύρεσης θέσεων στάθμευσης και ένα τέτοιο έργο είναι επιβεβλημένο. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν και κάποια πραγματικά στοιχεία, αν και πολλά από αυτά έχουν διαφοροποιηθεί για να είναι πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα της οικονομίας. Τέλος, στην ενότητα αυτή θα παρατεθεί και μία σύγκριση της μεθόδου που ακολούθησα εγώ για την αξιολόγηση της επένδυσης και των μεθόδων που ακολουθούν οι εταιρείες συμβούλων για παρόμοια έργα. Συνοπτικά αυτά είναι τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται εκτενώς στις επόμενες σελίδες της εργασίας. Βασικός μου στόχος ήταν από την αρχή να περιγράψω τα βασικά στοιχεία για μια μελέτη εφικτότητας όσο το δυνατόν πληρέστερα.
Λέξη κλειδί :Μελέτη σκοπιμότητας
Επενδύσεις
Έρευνας αγοράς
Μάρκετινγκ
Χώρος ανέγερσης κτιρίου
Οικονομική ανάλυση
Χρηματοδότηση
Δαπάνη
Απόσβεση
Ημερομηνία :30-09-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 80333.pdf

Τύπος: application/pdf