ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ευρώ και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Δημιουργός :Κολοβού, Ηλιάνα
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κορλίρας, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=3086
Περίληψη :Από την 1η Ιανουάριου 1999 η Ευρώπη διαθέτει ένα νέο νόμισμα, το ευρώ. Με την καθιέρωση του ευρώ , η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε το όραμα που γεννήθηκε πριν από μισό περίπου αιώνα με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και το οποίο έλαβε πιο συγκεκριμένη μορφή με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας έξι χρόνια αργότερα. Η συμμετοχή της χώρας μας στη νέα οικονομική και νομισματική πραγματικότητα από το 2001 επέβαλε μια συστηματική και συνεπή πορεία όσον αφορά στην εν γένει οικονομική πολιτική αλλά και στη δημιουργική προετοιμασία των φορέων της οικονομίας και ειδικότερα των τραπεζών. Συναλλαγματική σταθερότητα, όφελος από τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νομίσματος που χρησιμοποιείται και αυτό ως συναλλαγματικό απόθεμα και ως μέσο πληρωμής σε ευρεία κλίμακα, μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές, μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, των επιχειρηματιών και των αποταμιευτών στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους είναι μόνο μερικά από τα οφέλη από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν στην αύξηση του διασυνοριακού ανταγωνισμού και στην άνοδο του επιπέδου ευημερίας στο σύνολο της ζώνης του ευρώ. Το ευρώ αποτελεί το πλέον απτό σύμβολο μιας κοινής « ευρωπαϊκής ταυτότητας » και όπως είναι φυσικό επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές εξελίξεις σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις του ευρώ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η ιστορική αναδρομή πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών (ΑΝΠ) με τις κυριότερες παραδοχές και τα συμπεράσματα της. Αναφερόμαστε αρχικά, στη παραδοσιακή θεωρία των ΑΝΠ όπως δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1960, στις ιδιότητες μια άριστης νομισματικής περιοχής και προχωράμε στη περιγραφή της Νέας θεωρίας άριστων νομισματικών περιοχών. Στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει μια άριστη νομισματική περιοχή. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχ, τα στάδια μετάβασης προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο του ευρώ. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό και είναι αρμόδια για την διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Αναλύονται οι στόχοι, τα όργανα της ΕΚΤ καθώς και τα μέσα και η διαφάνεια της νομισματικής πολιτικής. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι επιπτώσεις του ευρώ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αναφορικά, ορισμένες επιπτώσεις είναι το κόστος απόσυρσης, αποθήκευσης και αντικατάστασης των δραχμών από το ευρώ, η απώλεια εσόδων από τις τραπεζικές εργασίες, οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών, οι μεταβολές στο φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών. Επίσης αναφερόμαστε στα συστήματα πληρωμών όπως το TARGET, το σύστημα πληρωμών ΕΡΜΗΣ, τα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών ΔΙΑΣ, τα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων και την Ενιαία αγορά πληρωμών σε ευρώ ( SEPA ). Τέλος, γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις που υπάρχουν στην αγορά χρήματος, στις αγορές μακροχρόνιων ομολογιών, στις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου της τραπεζικής εποπτείας και σητν αποταμίευση. Στο τελευταίο κεφάλαιο ακολουθούν κάποια βασικά συμπεράσματα αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος καθώς και τις τάσεις και τις προοπτικές του ευρώ στο τραπεζικό σύστημα.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Ευρώ
Ελλάδα
Νομισματική πολιτική
Συναλλαγματική πολιτική
Αποταμίευση
European Monetary System
Euro
Greece
Monetary policy
Exchange rate policy
Savings
Ημερομηνία έκδοσης :20-01-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolovou_2006.pdf

Τύπος: application/pdf