ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data analysis and bidding strategies in sponsored search auctions
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση δεδομένων και στρατηγικές υποβολής προσφορών σε δημοπρασίες με λέξεις κλειδιά
Δημιουργός :Σωτήρη, Μαρία
Συντελεστής :Μαρκάκης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σταμούλης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Εργασία υποβληθείσα ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In this thesis is provided an overview of the sponsored search auction market, its structure and is examined its mechanisms over the years, since the first sponsored search auction till nowadays. Their characteristics, their similarities and differences are presented. The author performs an analysis of Overture’s paid placement auctions between June 2002 and June 2003, through a dataset provided as part of the Yahoo! Webscope program for use for academic research purposes. He also looks up present research concerning the Click Through Rate estimation and try different distributions in calculating its reduction as we move down on the list of sponsored search results. Findings indicate that the geometric distribution may fit real data very well in some cases, while in other cases smaller or larger deviations may occur.
Λέξη κλειδί :Internet
Advertising
Networks
Information systems
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sotiri_2011.pdf

Τύπος: application/pdf