ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντέλα επιβίωσης σε δεδομένα καρκίνου του μαστού
Δημιουργός :Ταγκοπούλου, Αθηνά
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 68-69
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση δεδομένων γυναικών με καρκίνο του μαστού με χρήση τεχνικών της ανάλυσης επιβίωσης.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τον καρκίνο του μαστού. Περιγράφονται, τα αίτια της νόσου, τα συμπτώματα, η κλινική της εξέλιξη, η θεραπεία καθώς και οι διάφοροι τρόποι πρόληψης.Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται οι βασικοί ορισμοί της ανάλυσης επιβίωσης καθώς και οι ορισμοί που αφορούν λογοκριμένα δεδομένα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μη παραμετρικά μοντέλα ανάλυσης επιβίωσης και γίνεται λεπτομερής αναφορά στις καμπύλες Kaplan-Μeier καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την σύγκριση δύο ή περισσότερων καμπυλών επιβίωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ημι παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox καθώς και οι διάφορες παραλλαγές του, που αφορούν συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές και αλληλεπίδραση μεταβλητών. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται παραμετρικά μοντέλα στην ανάλυση επιβίωσης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο επιταχυνόμενης διακοπής. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα μοντέλα σε δεδομένα που αφορούν γυναίκες με καρκίνο του μαστού.
Λέξη κλειδί :Καρκίνος
Στατιστική μέθοδος
Ανάλυση πληροφοριών
Cancer
Statistical analysis
Information analysis
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Tagopoulou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf