ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κίνδυνος θνησιμότητας και αντιστάθμιση του κινδύνου στα χαρτοφυλάκια ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής
Εναλλακτικός τίτλος :Mortality Risk and Natural Hedging in Life Insurance Portfolios
Δημιουργός :Ντάσιου, Γλυκερία Αλεξίου
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ. : πίν.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 99-101
Περίληψη :Η πρόβλεψη των βελτιώσεων θνησιμότητας στο μέλλον, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά θνησιμότητας παρουσιάζουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις και συνεπώς ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι θνησιμότητας. Αν ο πίνακας επιβίωσης ο οποίος κατασκευάστηκε από ένα μοντέλο θνησιμότητας προβλέπει χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τότε η εταιρία θα αντιμετωπίσει απώλειες από τις πωλήσεις των συμβάσεων ασφάλισης ζωής. Ως στρατηγική αντιστάθμισης, η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να προωθήσει την πώληση συνταξιοδοτικών συμβολαίων προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες από τις πωλήσεις ασφαλειών ζωής. Παρουσιάζουμε διαφορετικούς τρόπους για την πρόβλεψη της εξέλιξης της θνησιμότητας, αλλά και την αντιστάθμιση του κινδύνου θνησιμότητας προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από τις ασφάλειες ζωής όρου και να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλειών ζωής, λιγότερο εκτεθειμένο στις μεταβολές της θνησιμότητας. Οι αξίες των ασφαλειών ζωής και των υποχρεώσεων προσόδου κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις όσον αφορά σε μια αλλαγή στην υποκείμενη θνησιμότητα. Η φυσική αντιστάθμιση χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός για να σταθεροποιήσει το σύνολο των καταβαλλόμενων υποχρεώσεων. Αυτό υποδεικνύει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το natural hedging έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, δείχνουμε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν τα παράγωγα θνησιμότητας προκειμένου να παρέχουν τα οφέλη της φυσικής αντιστάθμισης. Παρέχουμε αριθμητικά παραδείγματα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι, ώστε οι εταιρίες να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα της φυσικής αντιστάθμισης του κινδύνου θνησιμότητας .
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ασφάλεια ζωής
Ασφαλιστικός κλάδος
Θνησιμότητα
Life insurance
Insurance companies
Mortality
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Ntasiou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf