ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η ασύμμετρη πληροφόρηση στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2008-2012
Δημιουργός :Μούρτζιος, Γεώργιος
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Βενιέρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5257
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η μελέτη της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην ασύμμετρη πληροφόρηση, αλλά και την επίδραση που ασκεί η πρώτη στην δεύτερη στις Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Έχοντας ως κύριο στοιχείο μέτρησης της ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την ποιότητα των κερδών έγινε προσπάθεια μέσω της έρευνας τριών χαρακτηριστικών να μελετηθεί η σχέση τους με την ασύμμετρη πληροφόρηση. Συγκεκριμένα τα τρία χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ποιότητα των λογιστικών δεδουλευμένων (accruals quality), η συνέχεια των κερδών (earnings persistence) και η δυνατότητα πρόβλεψης των κερδών (earnings predictability). Η έρευνα αφορά μία περίοδο πέντε ετών (2008-2012).
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο Αξιών
Χρηματοοικονομική πληροφορία
Ασύμμετρη πληροφόρηση
Stock Exchange Market
Financial information
Assymetric information
Διαθέσιμο από :2017-02-08 11:47:07
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2014
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-08 11:47:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mourtzios_2014.pdf

Τύπος: application/pdf