ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ικανότητα των βασικών και μη βασικών ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα για την πρόβλεψη μελλοντικών ταμειακών ροών
Δημιουργός :Σκουτέλης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :49 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5284
Περίληψη :Σε συγκεκριμένη έρευνα εξετάζεται η συμπεριφορά των ταμειακών ροών καιη ικανότητα τους στη πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών. Βασιζόμενοιστην έρευνα των Cheng και Hollie (2008), επιλέξαμε ένα δείγμα 1756 παρατηρήσεωναπό όλες τις εισηγμένες εταιρίες, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων λόγω τομέαδραστηριότητας, του χρηματιστηριακού δείκτη CAC του Παρισιού στη Γαλλία, γιατη χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το 2013 και διερευνήσαμε τησυμπεριφορά των ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα αναλύονταςαυτές σε βασικές και μη βασικές καθώς και κατά την ανάλυση αυτή αν προκύπτειδιαφοροποίηση στη συμπεριφορά τους. Από τα υποδείγματα πρόβλεψης πουαναπτύξαμε, συγκρίναμε τη συμπεριφορά μεταξύ των βασικών και μη βασικώνταμειακών ροών μέσω ετήσιων παλινδρομήσεων και χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδοFama-McBeth (1973) για την απεικόνιση αυτών.Από αυτά τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι οι βασικές ταμειακές ροέςεπιδεικνύουν μεγαλύτερη σταθερότητα και παρέχουν πιο αξιόπιστες πληροφορίες σεσχέση με τις μη βασικές ταμειακές ροές για τη πρόβλεψη των ταμειακών ροών τηςεπόμενης περιόδου. Επίσης, με το διαχωρισμό των συγκεντρωτικών ταμειακών ροώναπό λειτουργική δραστηριότητα σε έξι επιμέρους συστατικά μέρη, διαπιστώνουμε ότιβελτιώθηκε η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος μας για τη πρόβλεψη τωνμελλοντικών ταμειακών ροών που αποτελεί την κοινή εξαρτημένη μεταβλητή τωνυποδειγμάτων μας.
Λέξη κλειδί :Ταμειακές ροές
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Πρόβλεψη
Cash flows
Financial statements
Prediction
Διαθέσιμο από :2017-03-06 13:17:18
Ημερομηνία έκδοσης :07/15/2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-06 13:17:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skoutelis_2015_w.pdf

Τύπος: application/pdf