ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Existence and uniqueness of a stationary and ergodic solution to stochastic recurrence equations via Matkowski’s FPT
Δημιουργός :Arvanitis, Stelios
Τύπος :Text
Σημείωση :This research was funded by the Research Centre of the Athens Univer-sity of Economics and Business, in the framework of ”Research Funding at AUEB for Excellence and Extroversion”.
Φυσική περιγραφή :6 pages
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5297
Περίληψη :We establish the existence of a unique stationary and ergodic solution for systems of stochastic recurrence equations defined by stochastic self-maps on Polish metric spaces based on the fixedpoint theorem of Matkowski. The results can be useful in cases where the stochastic Lipschitz co-efficients implied by the currently used method either do not exist, or lead to the imposition ofunecessarily strong conditions for the derivation of the solution.
Λέξη κλειδί :stochastic recurrence equations
stationarity
ergodicity
Matkowski’s FPT
comparison function
Διαθέσιμο από :2017-03-13 16:09:56
Ημερομηνία έκδοσης :03/13/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-13 16:09:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvanitis_2017_w.pdf

Τύπος: application/pdf