ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα και ανθρώπινες απώλειες: στατιστική ανάλυση και προβλέψεις
Εναλλακτικός τίτλος :Road accidents in Greece and human losses:statistical analysis and predictions
Δημιουργός :Νόλης, Νικόλαος Παναγιώτη
Συντελεστής :Λειβαδά, Αλεξάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :ix, 49σ. :διάγρ., πίν.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 49
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθούν τα (πρόσφατα) ετήσιαδεδομένα ανθρωπίνων απωλειών σε οδικά τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και ναπροβλεφθεί η εξέλιξη τους τα επερχόμενα έτη. Η ανάλυση αυτής των δεδομένωνχρονολογικής σειράς, με την εφαρμογή της συνήθους μεθοδολογίας των Box καιJenkins, θα οδηγήσει στο πλέον κατάλληλο υπόδειγμα της μορφής ARMA για τηνπεριγραφή αυτής της τυχαίας (στοχαστικής) διαδικασίας.Ο αναμενόμενος αριθμός ανθρωπίνων απωλειών για το έτος 2015 θα συγκριθείμε αυτόν του έτους 2000, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον μπορούμε ναεκτιμήσουμε ότι ο εθνικός στόχος του περιορισμού των ανθρωπίνων απωλειών σεοδικά τροχαία ατυχήματα το έτος 2015 κατά 40% σε σχέση με το 2000 θα επιτευχθεί.Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθεί η επίδραση των εθνικών μέτρων πολιτικής κατάτο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.Τα δεδομένα του υποδείγματος προέρχονται από επίσημες πηγές καισυγκεκριμένα την Ελληνικής Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τη Βάση Δεδομένωνγια Τροχαία Ατυχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CARE).
The purpose of this study is to analyse the recent annual data of fatalities inroad accidents and in Greece and to forecast their evolution in the forthcoming years.The analysis of these time series data, applying the popular Box-Jenkinsmethodology, would propose the most appropriate ARMA-type model that describethis random process.The anticipated number of fatalities for the year 2015, will be compared to the one ofthe year 2000, in order to examine whether we can estimate that the national goal ofdiminishing the number of fatalities in road accidents in 2015 by 40%, compared to 2000figures would be succeeded.In the same context the influence of national policy measures in the number offatalities will be discussed.The sample data were taken from official sources, namely the Greek StatisticsAuthority (EL.STAT.) and the EU Database for Road Accidents (CARE).
Λέξη κλειδί :Οδικά ατυχήματα
Πρόβλεψη
Ελλάδα
Στατιστική ανάλυση
Traffic accidents
Prediction
Greece
Statistical analysis
Ημερομηνία :2014
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: Nolis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf