ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελεγχος συμφωνίας μετρήσεων διαφορετικών μεθόδων στην ιατρική
Εναλλακτικός τίτλος :Two different methods measurements agreement tests in medical
Δημιουργός :Ταλούμης, Μιχαήλ Χαραλάμπους
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiv, 57σ. : διάγρ., πίν.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 55-57
Περίληψη :Το πόσο συμφωνούν δύο μέθοδοι κλινικών μετρήσεων, μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά, χρησιμοποιώντας τις διαφορές μεταξύ των παρατηρήσεων που έγιναν με τη χρήση των δύο μεθόδων για τα ίδια υποκείμενα. Τα 95% όρια συμφωνίας, εκτιμώμενα από τη μέση διαφορά ± 1.96 επί την τυπική απόκλιση των διαφορών, μας δίνουν ένα διάστημα, εντός του οποίου αναμένονται να βρίσκονται το 95% των διαφορών μεταξύ των μετρήσεων των δύο μεθόδων. Θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραφικές μεθόδους για να διερευνήσουμε τις μεθόδους και θα δώσουμε επίσης διαστήματα εμπιστοσύνης. Επεκτείνουμε τη βασική προσέγγιση στα δεδομένα, όπου υπάρχει μια σχέση μεταξύ της διαφοράς και του μεγέθους των μετρήσεων, με μια απλή λογαριθμική προσέγγιση μετασχηματισμού και με μια νέα, πιο γενική προσέγγιση παλινδρόμησης. Θα συζητήσουμε τη σημασία της επαναληψιμότητας της κάθε μεθόδου ξεχωριστά και θα συγκρίνουμε μια εκτίμηση αυτής στα όρια της συμφωνίας. Έχουμε επεκτείνει τα όρια της συμφωνίας στα δεδομένα με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, προτείνοντας νέες εκτιμήσεις για ίσο αριθμό των επαναλήψεων με κάθε μέθοδο σε κάθε υποκείμενο, για άνισο αριθμό επαναλήψεων, και για αναπαραγωγή δεδομένων που συλλέγονται σε ζεύγη, όπου η ποσότητα των μετρήσεων αλλάζει. Στην ανάλυση μας εκτός από αριθμητικούς ελέγχους, σε πολλά κομμάτια θα δούμε και οπτικούς ελέγχους με τα εκάστοτε διαγράμματα. Ακόμα, θα περιγράψουμε μια μη παραμετρική προσέγγιση για σύγκριση μεθόδων, με αρκετά καλά αποτελέσματα και πολύ απλή στη χρήση της. Τέλος, θα δούμε πως μπορούν να δημιουργηθούν ποσοστιαίες θέσεις αναφοράς, χρησιμοποιώντας τα απόλυτα κατάλοιπα της παλινδρόμησης της διακύμανσης όταν χωρίζουμε τα δεδομένα σε ομάδες ως προς μία μεταβλητή και κάνουμε παλινδρόμηση πάνω σε αυτή.
How two different cilinical measurement methods agree with each other, can be quantified using the differences between the observations made by each method on the same subject. The 95% limits of agreement estimated by the mean diffenrence ±1.96 tinew the standars deviation of the measurements, give us an interval within which are expected to be 95 % of the differences between the measurements of two methods. We'll see how we can use graphical methods to investigate methods and will also give confidence intervals . We extend the basic approach to data where there is a relationship between the difference and the size of the measurements with a simple logarithmic transformation approach and a new, more general regression approach. We discuss the importance of the repeatability of each method separately and compare an estimate of this to the limits of agreement. We extend the limits of agreement approach to data with repeated measurements, proposing new estimates for equal numbers of replicates by each method on each subject, for unequal numbers of replicates, and for replicated data collected in pairs, where the underlying value of the quantity being measured is changing. We describe a simple nonparametric approach to comparing methods. In our analysis than numerical tests, in many cases we will also have some visual tests with charts. Finally, we will see how we can generate reference centiles, using the absolute residual variance of regression of the data, seperated into groups.
Λέξη κλειδί :Ιατρική διάγνωση
Ιατρική εξέταση
Ιατρική μέθοδος
Ιατρική μέτρηση
Medical research
Diagnosis
Medical measurement
Ημερομηνία :2014
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: Taloumis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf