ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γραπτοί διαγωνσιμοί ΑΣΕΠ φιλολόγων 2002, 2004, 2006 και 2008 : στατιστική επεξεργασία
Εναλλακτικός τίτλος :Written examinations of ASEP in greek master years 2002, 2004, 2006 AND 2008 : statistical processing
Δημιουργός :Νταλαμάγγας, Δημήτριος Αντωνίου
Συντελεστής :Καρλής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xviii, 56σ. : διάγρ., πίν.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία :σ. 53-56
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης μεταπτυχιακούδιπλώματος συμπληρωματικής ειδίκευσης στη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς.Ο στόχος είναι να καταγράψει την πιθανή σχέση κάποιων μεταβλητών, με τηνεπιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για Φιλολόγους τα έτη 2002, 2004,2006 και 2008. Οι μεταβλητές αυτές είναι η ηλικία, το φύλο, ο βαθμός πτυχίου, ηδιδακτική εμπειρία και το είδος του μεταπτυχιακού (μεταπτυχιακό ειδικότητας ήμεταπτυχιακό διδακτικής) που ενδεχομένως είχαν οι εξεταζόμενοι.Θα επιχειρηθεί, μέσω κάποιων κριτηρίων, η εξαγωγή συμπεράσματος για τοαν ο θεσμός του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (στην περίπτωσή μας για τους φιλολόγους)δικαιολόγησε – πέτυχε τον λόγο της δημιουργίας και ύπαρξής του
This present project has been worked in the frame of obtaining post-graduatediploma of additional specialization in statistics for Education teachers.The objective is to record the possible relation of some variables, with thesuccess at the written examinations of ASEP in Greek master for the year 2002,2004, 2006 and 2008. Those variables are the age, the sex, the grade of the degreeteaching experience and kind of the post-graduate studies, which the candidatespossibly had (post-graduate didactic or post-graduate speciality).It will be attempted, with a number of criteria, a conclusion about theinstitution of the examination of ASEP (particularly about Greek masters).Especially, if the institution justified and succeeded the reason of its formation andexistence.
Λέξη κλειδί :Στατιστική ανάλυση
Διαγωνισμός δημοσίου
Μεταβλητές
Statistical analysis
Written exams
Variables
Ημερομηνία :2014
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: Dalamagas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf