ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data augmentation techniques for legal text analytics
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνικές αύξησης δεδομένων σε νομικά κείμενα
Δημιουργός :Papadaki, Maria
Συντελεστής :Androutsopoulos, Ion (Επιβλέπων καθηγητής)
Vassalos, Vasilios (Εξεταστής)
Titsias, Mixail (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5324
Περίληψη :This master thesis involves the implementation and evaluation of the domain-agnostic data augmentation techniques that operate in the input feature space. More concretely, in the context of contract element extraction (Chalkidis et al., 2017a, 2017b), this thesis explores the effectiveness of three domain-agnostic data augmentation methods, namely: adding Gaussian noise, applying interpolation or extrapolation at the word representation level (word embeddings).
Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή και αξιολόγηση των τεχνικών αύξησης δεδομένων που λειτουργούν στο χώρο που δημιουργείται από τα διανύσματα εισόδου. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εξόρυξης στοιχείων από νομικά συμβόλαια (Chalkidis et al., 2017a, 2017b), αυτή η εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα τριών μεθόδων αύξησης δεδομένων, δηλαδή: της προσθήκης Gaussian θορύβου και της εφαρμογής interpolation ή extrapolation στο επίπεδο των word embeddings.
Λέξη κλειδί :Data augmentation
Legal texts
Αύξηση δεδομένων
Νομικά κείμενα
Διαθέσιμο από :2017-12-19 14:58:25
Ημερομηνία έκδοσης :2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-12-19 14:58:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadaki_2017.pdf

Τύπος: application/pdf