ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Γρίβα, Ελένη
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εκτίμηση της αποδοτικότητας των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο πλούτο των μετόχων, εστιάζοντας στον κλάδο των εμπορικών τραπεζών οι οποίες δραστηριοποιούνται στα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξεταζόμενη περίοδος, που καλύπτει η εμπειρική μελέτη, αφορά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2000 έως το Δεκέμβριο του 2015. Στο αρχικό στάδιο, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 88 εξαγοράζουσες και 78 εξαγοραζόμενες τράπεζες, υπολογίζεται και ελέγχεται η στατιστική σημαντικότητα της αντίδρασης της τιμής της μετοχής στην ανακοίνωση των συναλλαγών για τις εταιρείες στόχους, τους αγοραστές και τους ενοποιημένους οργανισμούς.Τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την επικρατούσα άποψη της βιβλιογραφίας, υποδεικνύουν ότι πραγματοποιείται μεταφορά αξίας από τους αγοραστές στους μετόχους του εξαγοραζόμενου οργανισμού. Οι μέτοχοι των τραπεζών, που αποτελούν τους στόχους εξαγοράς, καθώς και εκείνοι των ενοποιημένων οργανισμών ωφελούνται από την ύπαρξη θετικών και σημαντικών υπεραποδόσεων, ενώ αντίστοιχα οι μέτοχοι των εξαγοραζουσών πιστωτικών ιδρυμάτων αντιμετωπίζουν μικρές αρνητικές ζημίες οι οποίες δεν είναι, κατά μέσο όρο, στατιστικά σημαντικές.Στο επόμενο στάδιο, επεκτείνοντας τη μελέτη των θετικών υπεραποδόσεων που εμφάνισαν οι εξαγοραζόμενες τράπεζες, εφαρμόσαμε γραμμικές παλινδρομήσεις, ώστε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που επιτελούν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αξίας. Οι ερμηνευτικές μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε, στηριζόμενοι στη σχετική βιβλιογραφία, είναι ο δείκτης απόδοσης περιουσιακών στοιχείων, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, τα κέρδη ανά μετοχή, ο δείκτης λογιστικής προς αγοραίας αξίας, η προσαύξηση επί της τρέχουσας αξίας της μετοχής, το μέγεθος των εταιρειών, και οι ψευδομεταβλητές σχετικά με το γεωγραφικό χώρο και τη μέθοδο πληρωμής.Μέσω της παλινδρόμησης, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ανακαλύψαμε ότι οι μεταβλητές του μεγέθους και της γεωγραφικής έδρας επιδρούν στατιστικά σημαντικά στις αθροιστικές υπεραποδόσεις. Τα ευρήματα της έρευνας μας ωθούν στο συμπέρασμα ότι οι εξαγορές πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος και υπάγονται σε διαφορετική χώρα από εκείνη του αγοραστή, προσκομίζουν κέρδη στους μετόχους των εξαγοραζομένων εταιρειών, οι οποίοι εμπλέκονται στις στρατηγικές συναλλαγές των συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ευρωπαϊκές Τράπεζες
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: griva_2016.pdf

Τύπος: application/pdf