ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των hedge fund στην αξία των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου για την περίοδο 2009-2016
Δημιουργός :Σακκάς, Ηλίας
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι ακαδημαϊκές μελέτες σχετικά με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούν τα hedge fund σε διάφορες εταιρείες έχουν ποικίλα αποτελέσματα σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα τους να δημιουργούν αξία για τους υφιστάμενους μετόχους, τους ομολογιούχους και άλλους ενδιαφερόμενους τρίτους οι οποίοι έχουν απαιτήσεις από την εταιρεία. Ακόμα, σημαντικά είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν σχετικά με την επίπτωση της παρέμβασης αυτής σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στόχου, την μόχλευση και το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο. Από τότε που ξεκίνησαν να μελετώνται συστηματικά τα φαινόμενα αυτά, η εξέλιξη των hedge fund και του τρόπου με τον οποίο αυτά δραστηριοποιούνται έχει επιταχυνθεί σημαντικά και τις περισσότερες φορές οι επιπτώσεις τους έπονται των διάφορων μελετών.Τα hedge fund εμφανίζονται πλέον ως η επομένη κατηγορία επενδυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στην εταιρεία που εισέρχονται, έχοντας πολλές φορές συγκεκριμένη ατζέντα, καταλαμβάνοντας όλο και περισσότερο θέσεις που κάποτε κατείχαν αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία και διάφοροι άλλοι θεσμικοί επενδυτές. Ωστόσο, η έρευνα στον τομέα αυτό είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο μιας που τα hedge fund αναπτύχθηκαν ενεργά την τελευταία 15ετία υποβοηθούμενα ασφαλώς από την εντατικοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Τα κεφάλαια αυτά έχουν πλέον εισέλθει σε πολύ μεγάλες και γνωστές εταιρείες που διαπραγματεύονται σε κάποιο χρηματιστήριο, έχοντας «ταρακουνήσει» την ισορροπία δυνάμεων στα διοικητικά συμβούλια που συμμετέχουν, επιβάλλοντας πολύ διαφορετικές πολιτικές από ότι προηγουμένως. Ως εκ τούτου, παρατηρείται πως έχουν επιβάλλει στις εταιρείες που παρεμβαίνουν ριζικού τύπου αναδιαρθρώσεις, διανομή αυξημένου ποσού μερίσματος και άλλες εταιρικές πολιτικές οι οποίες ωφελούν τόσο τους ίδιους όσο και άλλους μετόχους. Συνολικά, παρατηρείται πως η επίδραση τους είναι σημαντική. Ωστόσο, κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι καλό για το hedge fund ενδεχομένως να είναι κακό για την ίδια την εταιρεία και την μακροπρόθεσμη πορεία της ή ακόμα και για συγκεκριμένη μερίδα μετόχων. Κλασσικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι οι διάφορες μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την λεγόμενη «μεταφορά πλούτου» από τους ομολογιούχους προς τους μετόχους.Επίσης, στην χρηματοοικονομική θεωρία γίνεται εκτενής αναφορά σχετικά με τα κόστη αντιπροσώπευσης μεταξύ διαφορετικού τύπου μετόχων αλλά και πως6μπορούν οι επιλογές της διοίκησης άλλοτε να βλάψουν και άλλοτε να ωφελήσουν την μία τάξη μετόχων εις βάρος κάποιας άλλης.Η απόφαση για την είσοδο ενός hedge fund στο μετοχικό σχήμα μιας εταιρείας σχετίζεται κυρίως με την πρόθεση του να αλλάξει την χρηματοοικονομική της διάρθρωση αλλά και να παρέμβει σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών της. Η κοινή γνώμη όμως ακόμα και σήμερα είναι πως τα hedge fund επεμβαίνουν στις εταιρείες έχοντας ως ξεκάθαρη βραχυπρόθεσμη στρατηγική την εκμετάλλευση των κερδών της εταιρείας. Γι΄ αυτό το λόγο απαιτούν αλλαγές οι οποίες θα υποστηρίξουν την βραχυπρόθεσμη αύξηση της αξίας των μετοχών, όπως για παράδειγμα την απόσχιση και τελικώς την πώληση των λιγότερο αποτελεσματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή ακόμα και ολόκληρη την εταιρεία. Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν την αύξηση της αξίας των μετόχων μέσω της αύξησης της αξίας των μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, ωστόσο τα αποτελέσματα αφορούν σε πολύ περιορισμένο πλήθος αγορών καθώς και προϊόντων. Οι πιο διαδεδομένες από αυτές τις έρευνες εξετάζουν την αντίδραση των μετοχών στο άκουσμα της παρέμβασης του hedge fund στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στόχου. Ωστόσο λόγος γίνεται ακόμα και για την αντίδραση των ομολογιών σε παρόμοιου τύπου εταιρικά γεγονότα.Είναι αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους αντιπροσώπευσης της εταιρείας στόχου η θετική αυτή επίδραση στην αξία των μετοχών; Είναι τα hedge fund φυσικοί σύμμαχοι των υφιστάμενων μετόχων επιδιώκοντας την αύξηση της αξίας της μετοχής της εταιρείας ή είναι απλά κερδοσκόποι που έχουν ως σκοπό το βραχυπρόθεσμο όφελος εις βάρος όλων των υπολοίπων; Εν τέλει, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και πως αξιολογούν τα hedge fund τις εταιρείες στις οποίες σκοπεύουν να επέμβουν; Είναι τα αποτελέσματα ταυτόσημα σε αγορές πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής;Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα παραπάνω ερωτήματα, μέσω της έρευνας που θα πραγματοποιήσουμε στην υπάρχουσα δημοσιευμένη βιβλιογραφία, μελετώντας επιστημονικά άρθρα αλλά και έρευνες που πραγματοποιούν καθηγητές στα πλαίσιο πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών. Επιπρόσθετα, το παρόν κείμενο περιλαμβάνει την μελέτη περίπτωσης των παρεμβάσεων των hedge fund σε διάφορες εταιρείες του ελληνικού χρηματιστηρίου.7Το δείγμα που συλλέξαμε και το οποίο θα μελετήσουμε αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ελληνική οικονομία είναι σε κρίση, δηλαδή το διάστημα 2009-2016 (έως και το α εξάμηνο). Ουσιαστικά, θα ερευνήσουμε, αν και κατά πόσο ωφελούνται οι μέτοχοι των εταιρειών που γίνονται στόχοι από τα hedge fund, μέσω του ελέγχου επίτευξης θετικών μη-κανονικών αποδόσεων. Θα αναλύσουμε την βραχυπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς μέσω της μελέτης διαφορετικών «παραθύρων» μελέτης (event window). Ορίζουμε, ως εταιρικό γεγονός, κάθε φορά που μεταβάλλεται το ποσοστό που κατέχει το hedge fund στο μετοχικό κεφάλαιο (με δικαίωμα ψήφου) της εταιρείας στόχου. Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, με «χειροκίνητο» τρόπο (συλλέγοντας τα δεδομένα ένα προς ένα), λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση δεδομένων για την Ελλάδα που να αφορά στα hedge fund, προκύπτει ένα δείγμα από 64 εταιρικά γεγονότα σε 18 διαφορετικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μέσω της ανάλυσης της στατιστικής σημαντικότητας των μέσων ημερήσιων μη-κανονικών αποδόσεων αλλά και τον σωρευτικών μέσων μη-κανονικών αποδόσεων (για κάθε event window ξεχωριστά) θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της βραχυπρόθεσμης αντίδρασης της αγοράς μετοχών.Τέλος, εφόσον και αν αποδειχθεί ότι τα hedge fund όντως δημιουργούν αξία στους μετόχους των εταιρειών που εισέρχονται, με την παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε να επεξηγήσουμε τις αποδόσεις αυτές αλλά και να ταυτοποιήσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω εταιρειών. Η ανάλυση των παραγόντων αυτών αφορά τους διάσημους δείκτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης,όπως RΟA (Return on Assets), RΟE (Return on Equity), MV (Market Value) καθώς και άλλους. Με τον τρόπο αυτό θα καταλάβουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή της εταιρείας στόχου από το hedge fund. Μέσω διαφορετικών παλινδρομήσεων μεταξύ των μη-κανονικών αποδόσεων και των διάφορων μεταβλητών που καθορίζουμε αργότερα, θα ελέγξουμε μέσω του κριτηρίου της στατιστικής σημαντικότητας τα χαρακτηριστικά που τελικώς οδηγούν στην επίτευξη των μη-κανονικών αποδόσεων βάζοντας σε ένα πλαίσιο συνολικά την δραστηριοποίηση των hedge fund στην Ελλάδα. Οι μεταβλητές κατασκευάστηκαν με την βοήθεια των στοιχείων που αντλήσαμε από την βάση δεδομένων Thomson Reuters Datastream. Η ανάλυση θα εστιάσει μόνο σε ποσοτικές μεταβλητές και όχι σε ποιοτικές, λόγω της έλλειψης στοιχείων σχετικά με το ζήτημα αυτό.
Λέξη κλειδί :Hedge fund
Ελληνικό Χρηματιστήριο
Κεφαλαιαγορά
Ημερομηνία :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: sakkas_2016.pdf

Τύπος: application/pdf