ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κεφαλαιακή διάρθρωση και οικονομική κρίση
Εναλλακτικός τίτλος :Capital structure issues and financial crisis
Δημιουργός :Καράμπελα, Αγγελική
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Με την εκπόνηση της παρούσας έρευνας επιχειρείται η διερεύνηση της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εισηγμένες εταιρείες στα τρία ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την περίοδο 2005-2015. Πέρα από την συσχέτιση της κεφαλαιακής δομής τόσο με θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, όπως οι πωλήσεις και το ενεργητικό όσο και με μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, διερευνάται και ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης του 2008 στην κεφαλαιακή μόχλευση των επιχειρήσεων. Τα ευρήματα της έρευνας είναι διαφορετικά για τις τρεις εξεταζόμενες χώρες. Κοινός παράγοντας και στις τρεις χώρες είναι στατιστικοί προβλεπτικοί παράγοντες της μόχλευσης είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, ο βαθμός κάλυψης τόκων καθώς και η μεταβολή στα επιτόκια και τα κέρδη και ο πληθωρισμός. Ειδικότερα στην Ελλάδα η μόχλευση των επιχειρήσεων καθορίζεται από το μέγεθός τους και τον βαθμό κάλυψης τόκων. Στην Γαλλία σημαντικά στατιστικοί παράγοντεςτης μόχλευσης είναι επίσης ο μέγεθος και ο βαθμός κάλυψη τόκων αλλά και τα χρόνια από την ίδρυση των επιχειρήσεων και ο πληθωρισμός. Τέλος στην Γερμανία η μόχλευση των επιχειρήσεων καθορίζεται επίσης από παράγοντες όπως το μέγεθος, ο βαθμός κάλυψης τόκων και ο πληθωρισμός, καθώς και από τη μεταβολή στα κέρδη και την κρίση.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιακή δομή
Επιχειρήσεις
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: karampela_2016.pdf

Τύπος: application/pdf