ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS Spread στις αναπτυσσόμενες αγορές
Δημιουργός :Βλάχου, Ανδρονίκη
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου έχει εξελιχθεί σε ένα μείζον ζήτημα, που αφορά όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Η χρήση των πιστωτικών παραγώγων ως αντιστάθμιση αυτού του κινδύνου θα πρέπει να μελετάται προσεκτικά. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί εκτενώς η έννοια των πιστωτικών παραγώγων και ιδιαίτερα των CDS (Credit Default Swaps), ως η βασικότερη μορφή τους.Στην πρώτη ενότητα της εργασίας θα δοθεί ο ορισμός τους και ο τρόπος λειτουργίας τους. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι βασικοί συμμετέχοντες της αγοράς των παραγώγων καθώς και κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα, θα αναφερθούμε στα είδη των CDS, όπως και στην εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς μέχρι σήμερα. Ακόμα, θα αναλυθεί η έννοια του πιστωτικού γεγονότος, όπως και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση των CDS.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα δοθεί έμφαση σε προηγούμενες έρευνες, οι οποίες ασχολήθηκαν με τους προσδιοριστικούς παράγοντες των CDS, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποίησαν την έρευνα τους καθώς και στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.Ολοκληρώνοντας, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες των CDS με αναφορά σε αναπτυσσόμενες αγορές. Η ολοκλήρωση της έρευνας θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του προγράμματος Eviews 8, ενώ τα δεδομένα θα αφορούν τη χρονική περίοδο 2008-2016. Ακολουθεί η διαίρεση της σε δυο υποπεριόδους, ώστε να μελετήσουμε την επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης 2008-2010 και αργότερα 2011-2016, όπου περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις μας.
Λέξη κλειδί :Credit Default Swaps
Πιστωτικοί παράγοντες
Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf