ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ξένες επενδύσεις
Δημιουργός :Καρανάνος, Μενέλαος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός: Η μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ των ξένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου με την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Για το σκοπό αυτό, έγινε έρευνα σε δείγμα χωρών που έχουν υιοθετήσει υποχρεωτικά τα ΔΠΧΠ (Ευρωζώνη) και σε χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη τα ΔΠΧΠ (BRICS, Η.Π.Α, Ιαπωνία) σχετικά με τις επενδύσεις χρέους και μετοχών.Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση: Η έρευνα χρησιμοποιεί δευτερογενή δεδομένα για το διάστημα 2003-2014 (ετήσια) για τις χώρες της Ευρωζώνης, τις χώρες των BRICS και τις Η.Π.Α, Ιαπωνία. Οι μεταβλητές και το μοντέλο στηρίζονται στην έρευνα των Beneish et al. (2015). Διενεργήθηκαν τρεις διαφορετικές κατηγορίες παλινδρομήσεων. Η πρώτη αφορά το συνολικό δείγμα. Έγιναν τρεις παλινδρομήσεις, έχοντας ως εξαρτημένες μεταβλητές τις επενδύσεις χρέους, μετοχών και τις συνολικές επενδύσεις. Η δεύτερη παλινδρόμηση ενώνει τις δύο παλινδρομήσεις που έχουν ως εξαρτημένες μεταβλητές τις επενδύσεις χρέους και μετοχών με απώτερο σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στην επίδραση ανάλογα με αν η εξαρτημένη μεταβλητή αναφέρεται σε επένδυση χρέους ή μετοχών. Η τρίτη παλινδρόμηση εξετάζει το αν οι ξένες επενδύσεις στις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν το διάστημα μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ.Ευρήματα: Οι επενδύσεις σε μετοχές για τις χώρες της Ευρωζώνης παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, οι χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν αυξημένες ξένες επενδύσεις μετοχών, αλλά χαμηλότερες ξένες επενδύσεις χρέους. Τέλος, δεν προκύπτει κάποια σημαντική επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ στις ξένες επενδύσεις της Ευρωζώνης.Πρωτοτυπία / αξία: Η έρευνα αντίθετα με εκείνη των Beneish et al. (2015) εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ σε βάθος χρόνου. Δεδομένου ότι δεν προκύπτουν παρόμοια αποτελέσματα με την προαναφερθείσα έρευνα, το πεδίο χρήζει περαιτέρω έρευνας, με πιθανό διαχωρισμό των ξένων επενδύσεων με βάση τις χώρες προορισμού.
Purpose: This study examines the relationship between foreign portfolio investment and the mandatory IFRS adoption. For this purpose, research was conducted in a sample of countries that have adopted IFRS (Eurozone) and countries that have not yet adopted IFRS (BRICS, USA, Japan).Design / methodology / approach: The research uses secondary data for the period 2003-2014 (annual) for the Eurozone countries, the countries of BRICS and the USA, Japan. The variables and the model were based on the research of Beneish et al. (2015). Three different categories of regressions were conducted. The first concerns the total sample. Three regressions were run, setting as dependent variables debt investments, equity investments and total investments. The second regression stacks the two regressions that have as dependent variables debt and equity investments so as to determine whether there are differences depending on whether the variable refers to debt or equity investment. The third regression examines whether foreign investment in the Eurozone countries is increased during the period after the mandatory adoption of IFRS.Findings: Median equity investments for the Eurozone are statistically different compared to the other countries. Moreover, compared to other countries, Eurozone countries have increased foreign equity investments, but lower foreign debt investments. Finally, there is not any significant effect of IFRS adoption per se in foreign investment in the Eurozone.Originality / value: The results contrast the research of Beneish et al. (2015), as it examines the impact of IFRS adoption over time. Given that results are different, the field needs further investigation, possibly separating foreign investments by countries of destination.
Λέξη κλειδί :Ξένες επενδύσεις
ΔΠΧΠ
Ευρωζώνη
BRICS
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Foreign Portfolio Investment
IFRS
Eurozone
USA
Japan
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: karananos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf