ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή log-linear μεθοδολογίας για την στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων ΔΕΗ Α.Ε.
Εναλλακτικός τίτλος :Application of the log-linear methodology for the statistical analysis of accidents PPC
Δημιουργός :Χαρίτου, Σωτηρία Κ.
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο κυριότερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων, οι οποίοι εμπλέκονται στην πρόκληση εργατικών ατυχημάτων, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, οι οποίες επικρατούν στις εργασιακούς χώρους της Επιχείρησης ΔΕΗ Ανώνυμη Εταιρία. Ο προσδιορισμός των σημαντικότερων παραγόντων πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής της log-linear μεθοδολογίας, η οποία αποτελεί διευκρινιστική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων. Άρα η log-linear ανάλυση των δεδομένων δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό να οδηγηθούμε σε συμπερασματολογία. Υπό αυτή την έννοια, οι συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι συνιστούν το αποτέλεσμα της log-linear ανάλυσης και εξαιτίας του γεγονότος ότι επιλέχθηκαν με στατιστικά κριτήρια, αποδεικνύονται ως οι αντιπροσωπευτικότεροι και οι πλέον κατάλληλοι για να μοντελοποιηθούν. Ταυτόχρονα, κρίνονται και ως οι καταλληλότεροι για να συμμετάσχουν σε μια μελλοντική στατιστική ανάλυση, η οποία θα αποσκοπεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το θέμα της πρόκλησης εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο.Συμπληρωματικά με την στατιστική μέθοδο log-linear ανάλυσης των δεδομένων, έγινε εφαρμογή της correspondence ανάλυσης σε δύο μεταβλητές, οι οποίες αφορούν τα ατυχήματα και την προϋπηρεσία των ετών 2003 και 2005, καθώς και τον τύπο του ατυχήματος για τα έτη 2004 έως και 2007. Η ανάλυση αντιστοιχιών εφαρμόστηκε εκεί όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, σύμφωνα με τον έλεγχο chi-square, ο οποίος προηγήθηκε. Σκοπός ήταν να προσδιοριστούν τα ζεύγη μεταβλητών, τα οποία είναι δυνατό να ερμηνεύσουν την συνολική αδράνεια του μοντέλου της ανάλυσης αντιστοιχιών. Οι δύο παραπάνω στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης θεωρείται ότι έχουν κοινά στοιχεία, γεγονός το οποίο μπορεί να προσφέρει επιπλέον γνώση πάνω στο σημαντικό ζήτημα της εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων, κάτω από τις ειδικές συνθήκες του εργασιακού χώρου, στον οποίο εκδηλώθηκαν.
The main objective of this work is the investigation of factors involved in causing accidents in relation to specific working conditions that are prevalent in workplaces of Company PPC L.C.The determination of the main factors made by applying the log-linear methodology, which is an explanatory data analysis method. Thus, the log-linear analysis of the data has not been designed to lead to inference. In this sense, these factors are the result of log-linear analysis and because they were selected on statistical criteria, proved to be the most representative and most suitable to be modeled. At the same time judged as the best to attend a future statistical analysis, which aims to draw useful conclusions on the issue of provocation in this accident at the workplace.To complement the statistical method of log-linear analysis of data was the implementation of correspondence analysis in two variables, which cover accidents and experience of the years 2003 and 2005, and the type of accidents for the years 2004 to 2007. The correspondence analysis was applied where fount a link between the variables under the control of chi-square, which preceded it. The aim was to identify pairs of variables, which may explain the overall inertia of the correspondence analysis model. The above two statistical methods of analysis are considered common elements, which may provide additional knowledge on the important issue of the emergence of accidents under the specific conditions of the workplace, which occurred.
Λέξη κλειδί :Log-linear μεθοδολογία
Εργατικά ατυχήματα
Στατιστική ανάλυση
Ημερομηνία :31-07-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: xaritou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf