ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργοδοτικές εισφορές. Συγκριτική μελέτη
Εναλλακτικός τίτλος :Employer’s social security contributions. Comparative study
Δημιουργός :Τσίνας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε διάφορες χώρες και εξετάζονται ποιες είναι οι εισφορές των εργοδοτών στα διαφορετικά συστήματα. Μεταξύ των διαφόρων χωρών το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς διαφέρει σημαντικά. Στην Ταϋλάνδη η εργοδοτική εισφορά είναι σχετικά χαμηλή και κυμαίνεται από 1,7% έως 6%, ενώ στην Ιταλία το ποσό της εισφοράς διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο του 40,08% έως 45%. Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στη διάμεσο των χωρών που εξετάσαμε (βλέπε πίνακα στις σελίδες 40 και 41).Η εργασία αυτή είχε αρχίσει με την έναρξη του Τμήματος και ίσως κάποια συγκριτικά στοιχεία να μην ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα και είναι μια πρώτη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
The present research describes the social security system in different countries and examines the similarities and differences of employer contributions in different systems. The amounts paid by employers, in the form of social security contributions, vary from country to country. In Thailand, for instance, said contribution is rather small and ranges from 1,7% to 6%, while in Italy the same contribution ranges from 40,08% to 45%. Greece lies somewhere in between, among the countries the present assignment examines (see table p. 40 and 41). This assignment coincided with the beginning of the Department and some comparative data might not respond to the current reality. It is a first attempt to address the social security issue.
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ασφάλιση
Εργοδοτικές εισφορές
Ημερομηνία :30-06-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsinas_2009.pdf

Τύπος: application/pdf