ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πορεία τιμής πώλησης ακινήτων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Εφαρμογές ArcGIS. Εκτίμηση ακινήτου
Δημιουργός :Κούτελας, Αναστάσιος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :188σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει σκοπό τη μελέτη της πορείας της τιμής πώλησης των ακινήτων σε κάθε μία από τις επτά ζώνες που είναι διαχωρισμένος ο νομός Αττικής, όπως επίσης και τη σύγκριση τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης αριθμοδεικτών και συγκεκριμένα, στον δείκτη τιμών του Laspeyres, στον δείκτη τιμών του Paasche και στον "ιδανικό" δείκτη τιμών του Fisher. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται έμφαση στα επίπεδα των τιμών των ακινήτων σε τοπικό επίπεδο ζώνης και καθώς επίσης και στις μεταβολές που παρατηρούνται, ώστε να είναι δυνατή η διατοπική σύγκριση. Όσον αφορά τη χρονική περίοδο στην οποία πραγματοποιείται η μελέτη, αυτή καλύπτει τα έτη 2005-2008. Η δημιουργία των δεικτών γίνεται σε μηνιαία και σε τριμηνιαία περίοδο, καθώς μελετώντας την πορεία των δεικτών μηνιαίως, μπορούμε να εντοπίσουμε μήνες που σημειώνονται σημαντικές μεταβολές, ενώ μελετώντας την πορεία των δεικτών ανά τρίμηνο, απαλείφονται οι μηνιαίες διακυμάνσεις στην πορεία των τιμών και δίνεται ξεκάθαρα η αυξητική ή η πτωτική τάση στις τιμές ακινήτων.Η δεύτερη ενότητα έχει ως αντικείμενο το πρόγραμμα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS και συγκεκριμένα ορισμένες από τις δυνατότητες που παρέχει στο χρήστη σχετικά με την προετοιμασία δεδομένων για ανάλυση, καθώς επίσης και την προβολή δεδομένων. Η τρίτη ενότητα, τέλος, πραγματεύεται την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου στην οδό Πάρνηθος στην περιοχή της Άνω Κυψέλης, μέσω της συγκριτικής μεθόδου κεφαλαιοποίησης.
This master thesis is composed of three sections. The first section has asgoal tο study the progress of the sale price of properties in each of the sevenzones, into which the prefecture of Attica is separated, as well as to compare theresults, so as conclusions to be drawn. This is achieved by using indeces and inparticular, the Laspeyres price index, the Paasche price index, and Fisher idealprice indexIn this way, the price levels of properties are emphasized in local zonelevel and not into the whole of Attica. Moreover, variation in price levels isemphasized, in order inter-territorial comparisons to be effectible.As far as the time period is concerned, the study covers the years 2005-2008. The creation of indeces is on monthly and quarterly period, becausestudying the progress of an index on a monthly period, we can identify themonths with significant change, while studying the development of an index on aquarterly period, monthly fluctuations are erased and the price trend, eitherincreasing or declining, is given in a certain way.The second section has to do with the geographical information system ofArcGIS and specially, some of the features offering to the user on preparing thedata for analysis, as well as the projection of data for display.The third and last section is about the valuation of the market value of abuilding in Parnithos str. at the area of Ano Kipseli by the method of comparisonand the method of capitalization.
Λέξη κλειδί :Πωλήσεις ακινήτων
Δείκτης τιμών Laspeyres
Δείκτης τιμών Paasche
Δείκτης τιμών Fisher
ArcGIS
Εκτίμηση ακινήτων
Ημερομηνία :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: koutelas_2010.pdf

Τύπος: application/pdf