ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Value vs. Growth – Is the anomaly real?
Δημιουργός :Φράγκου, Δημήτρης
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Η αποτελεσματικότητα της αγοράς αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις θεωρίες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την μελέτη της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της ύπαρξης της “value vs. growth” ανωμαλίας, σε πέντε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Hong – Kong). Η επισκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Πλήθος μελετητών έχουν ασχοληθεί με την αποτελεσματικότητα της αγοράς και την ύπαρξη του “value vs. growth” φαινομένου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους Fama και French, όπου με μελέτες τους από το 1992 μέχρι σήμερα, μελετούν διαφορετικές παραμέτρους του θέματος. Μάλιστα, το 1998, σε μελέτη τους ασχολούνται με την ύπαρξη του “value vs. growth” φαινομένου σε 13 διεθνείς χρηματαγορές. Γενικά, οι απόψεις για την ύπαρξη ή όχι ανωμαλίας στην αγορά τελικά διίστανται και διαφοροποιούνται ανάλογα το δείγμα, την περίοδο ανάλυσης και τις επιμέρους παραμέτρους, που συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες. Η μελέτη των χρηματαγορών και των αποδόσεων των μετοχών ανάπτυξης (growth) και τις μετοχές αξίας (value) γίνεται σε βάθος τριάντα ετών. Η διάκριση των μετοχών αυτών γίνεται σύμφωνα με το δείκτη Book to Market Equity, δηλαδή βάσει της σύγκρισης της χρηματιστηριακής τιμής μιας μετοχής και της ονομαστική της αξία. Οι value μετοχές είναι εκείνες που παρουσιάζουν χαμηλή τιμή στο δείκτη, είναι δηλαδή υποτιμημένες σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, ενώ οι growth μετοχές είναι εκείνες που παρουσιάζουν υψηλή τιμή στο δείκτη, μετοχές δηλαδή που θεωρούνται υπερτιμημένες. Διαμορφώνοντας ένα “Value minus Growth” χαρτοφυλάκιο παρακολουθούμε, κατά πόσον οι αποδόσεις τους χαρτοφυλακίου αυτού ακολουθούν και εξηγούνται από τις αποδόσεις της αγοράς, άρα κατά πόσο υπάρχει ανωμαλία στην αγορά και όταν το φαινόμενο υφίσταται, συμπεραίνουμε για τι είδους ανωμαλία πρόκειται, δηλαδή αν το διαμορφωμένο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει θετική ή αρνητική υπεραπόδοση. Μάλιστα, η μελέτη εξετάζει τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αυτού από το 1975 μέχρι το 2006, συνολικά αλλά και ανά δεκαετία, σε δυο διαφορετικές αναλύσεις, όπου λαμβάνονται οι αποδόσεις με μερίσματα και χωρίς μερίσματα. Για κάθε μια από τις δυο διαφορετικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται, προστίθεται στη συνέχεια και μια επιπλέον μεταβλητή στο οικονομετρικό μοντέλο, η μερισματική απόδοση, για να παρακολουθήσουμε την επίδραση της νέας μεταβλητής στα αποτελέσματα. Η μερισματική απόδοση (dividend yield) λαμβάνεται καθώς θεωρείται, όπως διάφοροι μελετητές έχουν υποστηρίξει, ότι είναι προσδιοριστικός παράγοντας των επιχειρησιακών κύκλων και επομένως συμπεραίνεται πως επιδρούν τα business cycles στη λειτουργία της αγοράς. Βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι σε κάθε χώρα η αγορά λειτουργεί διαφορετικά, τόσο για όλη την περίοδο όσο και ανά δεκαετία, δηλαδή δεν υπάρχουν ενδείξεις ομοιομορφίας. Η χρηματαγορά της Γαλλίας, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά και να μην παρουσιάζει “value vs. growth” ανωμαλία, με εξαίρεση την δεύτερη υποπερίοδο(1990 – 1998), όπου υπάρχει growth effect. Αντίθετα, η χρηματιστηριακή αγορά της Γερμανίας παρουσιάζεται αποτελεσματική, ενώ η χρηματαγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζει growth ανωμαλία, αλλά ανά υποπεριόδους η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά. Η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας παρουσιάζει value effect, εκτός από την περίπτωση, όπου λαμβάνονται οι αποδόσεις με μερίσματα και με την προσθήκη της μερισματικής απόδοσης, όπου η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά. Τέλος, η χρηματαγορά του Hong – Kong λειτουργεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όταν η ανάλυση επικεντρώνεται σε υποπεριόδους. Η μελέτη καταλήγει, επίσης, ότι σε κάποιες αγορές υπάρχει χρονική εξάρτηση της λειτουργίας της αγοράς, καθώς, με εξαίρεση τη χρηματαγορά της Γερμανίας, για τις υπόλοιπες αγορές τα αποτελέσματα διαφέρουν για την περίοδο εξέτασης, σε σχέση με τις υποπεριόδους. Επιπλέον, σημαντικό συμπέρασμα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε είναι ότι η μερισματική απόδοση (dividend yield) είναι στατιστικά σημαντική, που σημαίνει ότι έχει επίδραση στην συμπεριφορά της αγοράς, χωρίς όμως να διαφοροποιεί τα αποτελέσματα. Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι η θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς δεν μπορεί να απορριφθεί, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανά διαστήματα η αγορά τείνει να λειτουργεί μη αποτελεσματικά. Η ύπαρξη “value vs. growth” ανωμαλίας τελικά τεκμηριώνεται. Ανάλογα όμως την αγορά και την περίοδο ανάλυσης παρουσιάζεται άλλοτε αποτελεσματική και άλλοτε όχι, επομένως οι επενδυτές πρέπει να μελετούν ενδελεχώς, προτού υιοθετήσουν οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστηριακή αγορά
Φαινόμενο "value vs. growth"
Ημερομηνία έκδοσης :30-06-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: fragkou_2008.pdf

Τύπος: application/pdf