ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :National debt and economic growth
Δημιουργός :Κολιτσάς, Διονύσιος
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή έχει ως θεματικό πυρήνα τη διερεύνηση της επίδρασης καθώς και της σχέσης του δημοσίου χρέους με την οικονομική ανάπτυξη. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, θα γίνει αναφορά των πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά το δημόσιο χρέος και θα αναλυθούν οι παράγοντες που το συνδέουν με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό θα προσπαθήσει να αναλύσει η παρούσα εργασία παρουσιάζοντας τα ευρήματα των περισσότερων σσχετικών μελετών. Θα γίνει αναφορά σε πρόσφατες μελέτες όπως αυτή των Reinhart και Rogoff (2010), η μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (ΕΟΒ, 2010) και η μελέτη Panizza και Presbitero (2012) που εκδόθηκε κατα την περίοδο της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, καταγράφεται μια αρνητική σχέση των επιπέδων του δημοσίου χρέους και της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η οικονομική ανάπτυξη μειώνει το δημόσιο χρέος ενώ η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης αυξάνει το δημόσιο χρέος.
This thesis has as thematic core the investigation of the effect and the relationship between debt and economic growth. For the purpose of the paper, recent developments will be referred regarding to the public debt and factors associated with economic development will be analyzed. This present work will attempt to make this analysis, presenting the findings of the major relevant studies. We refer to recent studies such as that of Reinhart and Rogoff (2010), the study of the European Bank (EOB, 2010) and the study Panizza and Presbitero (2012) issued during the writing of this paper. In particular, a negative relationship between debt levels and economic growth is recorded. Furthermore, it has been found that economic growth reduces the debt while the reduction of economic growth increases the public debt.
Λέξη κλειδί :Δημόσιο χρέος
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική μεγέθυνση
Public debt
Economic development
Economic growth
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolitsas_2016.pdf

Τύπος: application/pdf