ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Valuation of a shipping company
Δημιουργός :Σκόνδρας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Kavussanos, Manolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Valuation of companies has always been a sector, where many people in economics devoted their concerns, about finding the best way to value a company.For that reason, many different ways have been proposed to find the “fair” value of a company. However, the process of valuation is a demanding task and sometimes,dependent on different theoretical frameworks and subject to the analysts’ subjective interpretations. This dissertation is focused on valuing two listed shipping companies of a different sector. The first company is Diana Containerships Inc. a Greek shipping company and the second company is Capital Product Partners L.P, both listed on Nasdaq, Thus, providing an illustration of the challenges faced when valuing enterprises. In particular, three different theoretical frameworks, suggested by the most renowned authors in this field of study, were utilized to capture the fair values of the companies. To successfully fulfill the purpose of this thesis, state of the art literature was reviewed, in order to present the valuation models.
Σκοπός της τρέχουσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση δύο ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στον NASDAQ. Η αποτίμηση αυτή πραγματοποιήθηκε συνδυάζοντας τις γνώσεις πάνω στη Χρηματοοικονομική που απέκτησα από το τρέχον μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και τις γνώσεις, που έχω αποκτήσει από τις προπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και από την εμπειρία μου στο ελεγκτικό επάγγελμα τα τελευταία τέσσερα (4) έτη. Οι εταιρείες που αποτιμήθηκαν στην εν λόγω διπλωματική εργασία είναι η Diana Containerships Inc. και η Capital Product Partners L.P. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται μία σύντομη παρουσίαση της σημασίας που έχει μία δίκαιη αποτίμηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:1) Ενισχύει και προωθεί τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.2) Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις για το εάν θα πουλήσουν, θα αγοράσουν ή θα διακρατήσουν τις μετοχές.3) Υπολογισμός της τιμής της μετοχής για μια εταιρεία για την αρχική της εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι μέθοδοι αποτίμησης, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς επίσης και τα προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν στην αποτίμηση των εταιρειών. Οι διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης δίνουν και διαφορετικά αποτελέσματα, έτσι καθιστούν δύσκολη την επιλογή της μεθόδου αποτίμησης που θα χρησιμοποιηθεί. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, κατά την άποψή μου, οι μελέτες που αφορούν την αποτίμηση ναυτιλιακών εταιρειών επικεντρώνονται περισσότερο στην κατασκευή μοντέλων για τον υπολογισμών των ναύλων και των τιμών των συμβολαίων και όχι τόσο στην κλασική αποτίμηση των εταιρειών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εταιρείες που αποτιμώνται καθώς επίσης και οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται στην ναυτιλία. Συγκεκριμένα, η Diana Containerships Inc. δραστηριοποιείται στον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων, ενώ η εταιρεία Capital Product Partners δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο μεταφοράς πετρελαίου και των παράγωγων στοιχείων καθώς και χημικών. Επιπρόσθετα, με αναφορές από έρευνες τόσο του ερευνητικού τμήματος της εταιρείας Clarksons όσο και από αναφορές άλλων συμβουλευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, πραγματοποιείται μια παρουσίαση των τάσεων που παρατηρούνται στην ναυτιλία. Ο κλάδος των εμπορευματοκιβωτίων, μετά την κρίση του 2010 αντιμετωπίζει δυσκολίες και ταυτόχρονα λόγω της μεγάλης προσφοράς πλοίων σε όρους tonnage, οι ναύλοι και τα ναυλοσύμφωνα να έχουν μειωθεί αρκετά. Επίσης και κλάδος της μεταφοράς πετρελαίου έχει επηρεασθεί αρνητικά από την οικονομική κρίση, παρόλα αυτά κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ότι οι υπόλοιποι κλάδοι της ναυτιλίας. Επίσης, παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν και τα οποία προσθέτουν ή αφαιρούν αξία στην ναυτιλία, όπως η προσφορά και η ζήτηση, η παγκόσμια ανάπτυξη, οι αξίες των πλοίων και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τους ναύλους όσο και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων. Τέλος διενεργείται και μία στρατηγική ανάλυση με τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία, για τις δύο (2) ναυτιλιακές εταιρείες, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο η βασική μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται στη διπλωματική εργασία, καθώς επίσης διενεργείται και μία ανάλυση των συστατικών στοιχείων της. Γίνεται ανάλυση της μεθόδου προεξόφλησης των καθαρών ταμειακών ροών, του τρόπου υπολογισμού των καθαρών ταμειακών ροών, του υπολογισμού το μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου και των συστατικών του μερών. Τέλος παρουσιάζεται και η μέθοδος προεξόφλησης των μερισμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο διενεργείται μία παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και η μετατροπή τους, για τη διευκόλυνση της αποτίμησης καθώς επίσης και η ανάλυση των βασικών αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην αποτίμηση με βάση τη μέθοδο των συγκρίσιμων. Για την καλύτερη κατανόηση της θέσης μιας εταιρείας για του που βρίσκεται στον κλάδο που δραστηριοποιείται συγκριτικά με τον ανταγωνισμό χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι βασικοί αριθμοδείκτες, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στο εν λόγω κεφάλαιο. Η Diana containerships, με βάση τους αριθμοδείκτες αυτούς υστερεί στις περισσότερες περιπτώσεις, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ενώ αντίθετα η εταιρεία Capital Product Partners, κινείται αρκετά ικανοποιητικά συγκριτικά με τους επιλεγμένους ανταγωνιστές της. Στο πέμπτο κεφάλαιο με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2010-2016 καθώς επίσης και τα στοιχεία από τις έρευνες και τις προβλέψεις των συμβουλευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας, έγιναν κάποιες παραδοχές για την μελλοντική εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των οικονομικών τους καταστάσεων. Επομένως στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) εταιρειών, με βάση τις παραδοχές που πραγματοποιήθηκαν, έτσι ώστε να υπολογισθούν οι ελεύθερες ταμειακές ροές. Στο έκτο κεφάλαιο υπολογίζονται οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τη βασική μέθοδο αποτίμησης και υπολογίζεται το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου για κάθε εταιρεία το οποίο χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των καθαρών ταμειακών ροών. Επίσης υπολογίζονται και οι υπόλοιποι τρόποι αποτίμησης για τις εταιρείες και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τιμής της μετοχής όπως αυτά υπολογίσθηκαν, με βάση την κάθε μέθοδο αποτίμησης. Έτσι η διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στο να υπολογισθεί η δίκαιη αξία των εταιρειών με βάση τις ανωτέρω μεθόδους. Με βάση την εν λόγω διπλωματική εργασία, τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε είναι ότι σίγουρα πρόσθετη έρευνα θα πρέπει να γίνει με σκοπό την αποτίμηση των ναυτιλιακών εταιρειών και άλλων κλάδων με πιο διαφοροποιημένο στόλο και δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, με βάση τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας, ενδεχομένως για εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο ως προς την δραστηριότητά τους όσο και στην ικανότητα εύρεσης οικονομικών πόρων, η μέθοδος αποτίμησης με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού να παράγει μια πιο δίκαιη τιμή σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους αποτίμησης. Επομένως, πρόσθετη έρευνα θα πρέπει να διενεργηθεί για τον ανωτέρω τρόπο αποτίμησης.
Λέξη κλειδί :Shipping industry
Valuation
Diana Containerships Inc.
Capital Product Partners
Financial statements
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Αποτίμηση
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Risk assessment
Αξιολόγηση κινδύνου
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skondras_2017.pdf

Τύπος: application/pdf