ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :State of the art review of Risk Assessment Methodologies concerning Climate Change and Environmental Threats
Δημιουργός :Papachrysanthou, Antonios
Συντελεστής :Gritzalis, Dimitris (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :119p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This diploma thesis deals with the assessment of risks related to Climate Change and Environmental Threats and affects various sectors in Critical Infrastructures.More specifically, we present the Risk Assessment process as well as general methodologies used globally as best practices to fully understand the importance of properly recording threats in Critical Infrastructures and their outcomes.It then follows an extensive report on Climate Change and Environmental Threats. Finally, a study (detection / collection / creation) of Threat Analysis Scenarios for each sector / area of Critical Infrastructure is carried out.We highlight the overlapping impacts on interconnected assets, systems and more generally on operations in all critical infrastructure sectors, and we also propose preventive measures to adapt to climate change. Lastly, we emphasize the interdependencies between the sectors / areas in order to highlight the Critical Infrastructure sectors that play a leading role in their significance. 
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την Αξιολόγηση Κινδύνων που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή και τις Περιβαλλοντικές Απειλές και επηρεάζουν διάφορους τομείς στις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας.Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διαδικασία Εκτίμησης/Αξιολόγησης Κινδύνων και Επικινδυνότητας καθώς και γενικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ως βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό να κατανοηθεί πλήρως η σημαντικότητα της σωστής καταγραφής των απειλών και των αποτελεσμάτων τους.Ακολουθεί μια εκτενής αναφορά στο θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και των Περιβαλλοντικών Απειλών. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια μελέτη (ανίχνευση / συλλογή / δημιουργία) Σεναρίων Ανάλυσης Απειλών για κάθε κλάδο/τομέα των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.Αναδεικνύουμε τις αλληλεπικαλυπτόμενες επιπτώσεις για τα διασυνδεδεμένα περιουσιακά στοιχεία, συστήματα και γενικότερα για τις λειτουργίες που αφορούν σε όλους τους κλάδους των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και επιπλέον προτείνουμε προληπτικά μέτρα προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Τέλος, δίνουμε έμφαση στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κλάδων με σκοπό να αναδειχθούν οι κλάδοι των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς τη σημαντικότητά τους.
Λέξη κλειδί :Risk assessment
Climate change
Environmental threats
Critical Infrastructures
Ημερομηνία :30-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papachrysanthou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf