ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Mandating IFRS in an unfavorable environment. The Greek Experience
Δημιουργός :Μπουλούγαρη, Ερατώ
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον (Ελλάδα) στη σχετικότητα της αξίας, στον υπό-συνθήκησυντηρητισμό και στην ποιότητα των κερδών. Μεθοδολογία/προσέγγιση: Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα 253 εισηγμένων επιχειρήσεων. Το διάστημα εξέτασης είναι η περίοδος 2000-2009, η οποία και διαχωρίζεται σε τέσσερα χρόνια πριν (2000-2004)και τέσσερα χρόνια μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ (2005-2009).Αναφορικά με τη σχετικότητα της αξίας και τον υπό-συνθήκη συντηρητισμό χρησιμοποιείται η προσέγγιση των Karampinis & Hevas (2011), ενώ για την ποιότητα των κερδών η προσέγγιση των Ismail et al. (2013).Ευρήματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η υιοθέτηση των ΔΛΠ στην Ελλάδα δεν επέδρασε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ούτε στη σχετικότητα της αξίας, ούτε στον υπό-συνθήκη συντηρητισμό, αλλά ούτε και στην ποιότητα των κερδών. Πρωτοτυπία/αξία: Η μελέτη συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ στις λογιστικές ιδιότητες του εισοδήματος, αλλά και στις έρευνες αναφορικά με την ποιότητα των κερδών. Η έρευνα επεκτείνει τα αποτελέσματα των Karampinis & Hevas (2011), καθώς μελετά επιπλέον και την ποιότητα των κερδών, αλλά κι επεκτείνει το χρονικό διάστημα εξέτασης.
Purpose: This study examines the impact of adopting IFRS in an unfavorable environment (Greece) on relevance of value, conditional conservatism and earnings quality.Methodology / Approach: A sample of 253 listed companies was used to fulfill the purpose of the survey. The examination period is the 2000-2009 period, which is divided into four years before (2000-2004) and four years after the mandatory adoption of IFRS (2005-2009). Concerning value relevance and conditional conservatism, the Karampinis & Hevas approach (2011) was used, while for earnings quality the approach of Ismail et al. (2013) was used.Findings: The results show that the adoption of IFRS in Greece did not significantly affect either value relevance or the conditional conservatism and earnings quality.Originality / Value: The study contributes to existing literature on the impact of adopting IFRS on income accounting characteristics, as well as on earnings quality surveys. The survey expands the results of Karampinis & Hevas (2011) as it also looks at earnings quality, but also extends the length of the examination period.
Λέξη κλειδί :Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σχετικότητα αξίας
Υπό-συνθήκη συντηρητισμός
Ποιότητα κερδών
Ελλάδα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
Value relevance
Conditional conservatism
Earnings quality
Greece
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpoulougari_2017.pdf

Τύπος: application/pdf