ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A qualitative study of SDN controllers
Δημιουργός :Sakellaropoulou, Dimitra
Συντελεστής :Xylomenos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Software Defined Networking (SDN) is a recent network architecture paradigm based on the separation between the data plane and the control plane, which handles network traffic by means of software. This thesis focuses on SDN ecosystem’s main component, the SDN controller.The growth of SDN in terms of functionalities and applications has led to the development of different controller solutions, with a wide variety of characteristics. The goal of this thesis is to provide a qualitative analysis of existing implementations in terms of features and capabilities.In the first chapter, the existing network architecture and its restrictions are briefly described. In the second chapter, an introduction to SDN concept is given. Specifically,the background, architecture, applications, use cases and challenges of SDN are presented. Then, the main area of interest, the SDN controller is analyzed. In the third chapter, its history, types, capabilities and main components are described. In chapter four, the most popular open-source controllers are analyzed and compared in terms of their architecture components and basic features. Finally, the controller’s efficiency and its main characteristics as well as relevant studies are presented.
Η τεχνολογία SDN είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα αρχιτεκτονικής δικτύου που βασίζεται στο διαχωρισμό μεταξύ του επιπέδου δεδομένων και του επιπέδου ελέγχου για τη διαχείριση του δικτύου κίνησης μέσω λογισμικού. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στο βασικό στοιχείο του δικτύου SDN, τον ελεγκτή.Η ανάπτυξη του SDN όσον αφορά τις λειτουργικότητες και τις εφαρμογές οδήγησε στην ανάπτυξη διαφορετικών ελεγκτών οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αρχιτεκτονικές και ιδιότητες. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ποιοτική ανάλυση των υπαρχουσών υλοποιήσεων από πλευράς χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η υπάρχουσα αρχιτεκτονική δικτύων και οι περιορισμοί της. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του SDN. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται το υπόβαθρο, η αρχιτεκτονική, οι εφαρμογές, οι περιπτώσεις χρήσης και οι προκλήσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Στη συνέχεια αναλύεται το κύριο θέμα της εργασίας, ο ελεγκτής SDN. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η ιστορία, οι τύποι, οι δυνατότητές του και τα κύρια συστατικά του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι πιο δημοφιλείς ελεγκτές ανοικτού κώδικα και συγκρίνονται με βάση την αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, το επόμενο κεφάλαιο εστιάζει στην αποτελεσματικότητα του ελεγκτή και παρουσιάζει τα στοιχεία που την καθορίζουν καθώς και σχετικές μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Λέξη κλειδί :Software Defined Networking (SDN)
Network architecture
Controller
Ημερομηνία :30-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakellaropoulou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf