ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος και η διαδικασία αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών: ανάλυση βάσει δεδουλευμένων στοιχείων
Δημιουργός :Καράκελλε, Φωτεινή
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το αντικείμενο αυτής της μελέτης επικεντρώνεται στην τροποποίηση και αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων εντός ενός οικονομικού έτους (restatements) και στην πιθανότητα, αυτή η αναμόρφωση να οφείλεται στην χειραγώγηση κερδών, μέσω της επίδρασης των λογιστικών δεδουλευμένων στοιχειών και μάλιστα των δεδουλευμένων που είναι στη διακριτή ευχέρεια της διοίκησης (discretionary accruals).Η πρόθεση μου δεν είναι να αναπτύξω ένα νέο μοντέλο αλλά να εμβαθύνω την έρευνα και να προωθήσω με εμπειρικά στοιχεία ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο εννοιών, της χειραγώγησης των κερδών με τη χρήση διακριτών δεδουλευμένων στοιχειών και της αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης (earnings management and restatement). Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια της χειραγώγησης και τα κίνητρα που οδηγούν σε αυτή. Αναλύονται οι δύο τρόποι χειραγώγησης του αποτελέσματος, με βάσει τα λογιστικά δεδουλευμένα (accrual-based management) και με βάσει πραγματικές ενέργειες της διοίκησης (real activities manipulation). Αναλύονται επίσης, οι μέθοδοι εντοπισμού της χειραγώγησης καθώς και τα κυριότερα μοντέλα για την μέτρηση αυτών. Η μελέτη αυτή, εξετάζει αν γίνεται χειραγώγηση των κερδών μέσω της χρήσης των δεδουλευμένων στοιχείων και αν ναι, σε ποιο έτος.Τα μοντέλα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην ερεύνα μας είναι: το τροποποιημένο μοντέλο τηςJones (Dechowet al. 1995) καθώς και το μοντέλο των Kothariet. al. (2005). Ενώ το δείγμα που επιλέχθηκε αφορά τέσσερις από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των αντίστοιχων χωρών, όλους τους κλάδους εκτός από τους κλάδους τράπεζες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ακίνητη περιουσία και ασφάλειες για την χρονική περίοδο 2005 έως και το 2015.Η παρούσα μελέτη παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες των οικονομικών εκθέσεων, τους ερευνητές, τους επενδυτές, τους αναλυτές και τους φορείς εκπόνησης των λογιστικών προτύπων (Phamet. al. 2017). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις χειραγώγησης των κερδών των εταιρειών, κατά ένα έτος πριν, οι εταιρείες αυτές ανακοινώσουν την αναμόρφωση των οικονομικών τους καταστάσεων – η οποία αναμόρφωση προέρχεται από μεταβολή οικονομικών αιτίων και όχι από μεταβολές στα λογιστικά πρότυπα –. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από τη χρήση και των δύο μοντέλων. Τα αποτελέσματα των δύο μοντέλων διαφέρουν σε κάποια έτη ως προς την κατεύθυνση που ακολουθούν τα χειραγωγημένα κέρδη (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) . Αν και ο έλεγχος αφορά την χρονική περίοδο μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι ελεγχόμενες εταιρείες του δείγματος οι οποίες έχουν υποστεί restatementπαρουσιάζουν υψηλότερα διακριτά δεδουλευμένα στοιχεία συγκριτικά με τις εταιρείες που δεν έχουν υποστεί restatement και κατά συνέπεια ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο χειραγώγησης του αποτελέσματος. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε κίνητρα που ενέχουν οι διοικήσεις των εταιρειών αυτών, ούτως ώστε να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους.Εκτός από την παρακάτω ανάλυση, θα ήταν εύλογο να γίνει περαιτέρω μελέτη των εταιρικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τα λογιστικά δεδουλευμένα που είναι στην διακριτή ευχέρεια της διοίκησης και έπειτα να γίνει συσχετισμός με τις εταιρείες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε αναμόρφωση των οικονομικών τους καταστάσεων. Επιπλέον, θα μπορούσε αν διεξαχθεί έρευνα μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών στιγμών, πριν και μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ και να διερευνηθεί η επίδραση της εφαρμογής των ΔΠΧΠ σε εταιρείες οι οποίες έχουν αναμορφώσει τις οικονομικές τους καταστάσεις
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Aναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων
Διακριτά δεδουλευμένα
Earnings management
Restatements
Discretionary accruals
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karakelle_2017.pdf

Τύπος: application/pdf