ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Environmental resources and economic growth
Εναλλακτικός τίτλος :Περιβαλλοντικοί πόροι και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Kokkinis, Ioannis D.
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5986
Περίληψη :This dissertation has to do with a research in one of the most important aspects not only in economics, but in our whole life, the environmental care and more specific, environmental resources and pollution. This topic of interest is widely discussed through the years of economic science, and although in models we seem to have found solutions to the problems that pollutionary actions cause, in real life is difficult to form them. The study consists mainly endogenous macroeconomic models which mainly cope with pollution. Most of the models we use have the economic theory which lies behind, the intuition and finally the results. This study tries to see what problems arise when growth is affected endogenously and what relationship do those problems have with pollution and resources. Also, we try to find what the relationship between environmental regulation and economic growth is and how sustainable is the economic growth with different levels of pollution. These different levels are decisions of the policy makers. We also include a very interesting and intuitive case study of one of the most industrial country of the world. Finally, we try to have some results and some implications for policy makers in the end of each topic so that this research may help not only from theoretical prospect but also in real life.
Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία έχει να κάνει με ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά σε όλη μας τη ζωή. Το θέμα της είναι η περιβαλλοντική φροντίδα και πιο συγκεκριμένα οι περιβαλλοντικοί πούροι και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Είναι ένα αρκετά συζητημένο θέμα σε όλα τα χρονικά της οικονομικής επιστήμης, και παρόλο που υπάρχουν αρκετά μοντέλα που προτείνουν λύσεις, στην πραγματική ζωή τα προβλήματα είναι πιο δύσκολα. Η μελέτη αυτή κυρίως αφορά μοντέλα ενδογενούς μακροοικονομικής ανάπτυξης που ασχολούνται με τη μόλυνση. Τα περισσότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται έχουν μια θεωρία, ένα βαθύτερο νόημα και τελικά τα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να μελετήσουμε τι συμβαίνει όταν η μεγέθυνση επηρεάζεται ενδογενώς και τη σχέση έχει αυτό με τη μόλυνση και την περιβαλλοντική ρύθμιση. Ακόμη, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής ρύθμισης με την οικονομική μεγέθυνση και κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η μεγέθυνση κάτω από διάφορα επίπεδα μόλυνσης. Περιλαμβάνεται ακόμη και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για μια από τις πιο εκ βιομηχανοποιημένες χώρες στον κόσμο. Τέλος, προσπαθούμε να βρούμε κάποια αποτελέσματα και κάποιες εφαρμογές στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου έτσι ώστε η έρευνα αυτή να μη μείνει μόνο σε θεωρικό επίπεδο αλλά να μπορεί να εφαρμοστεί και στην πραγματική ζωή.
Λέξη κλειδί :Economic growth
Envirnonmental resources
Pollution
Οικονομική μεγέθυνση
Οικονομικοί πόροι
Μόλυνση
Διαθέσιμο από :2018-03-19 12:01:24
Ημερομηνία έκδοσης :02/15/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-19 12:01:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kokkinis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf